Brønner og tekniske problemer

Hvilke tiltak kan man utføre for å få mest mulig vann i brønnen?

Dersom brønnen er boret kan vannmengden økes ved hjelp av hydraulisk trykking eller sprenging. Ta kontakt med et lokalt borefirma.

Hvor mye vann kan jeg forvente fra en fjellbrønn

Vannmengde avhenger av fjellets egenskaper (bergart og oppsprekking). Kapasiteten på fjellbrønner i Norge varierer oftest mellom 0,05 og 2 l/sek med en middelverdi på 0,15 l/sek.

Kan jeg installere pumpet rett etter boring?

Det beste er å borefirmaet prøvepumpe brønnen først med egen pumpe. Slik unngår du unødig slitasje på din egen pumpe grunnet mye slam som vil være i brønnvannet etter boring. 

Behøver man å prøvepumpe en nyetablert brønn? 

Ja, det vil være boreslam både i sprekkene og på veggene inne i brønnen som må renses ut. Brønnen bør pumpes med intervaller, spesielt om den gir lite vann. Det vil si at brønnen pumpes slik at vannstanden synker mest mulig. Deretter lar man vannet stige til maksimal vannstand og fjentar prosessen når brønnen fyller seg. Dette gjentas en del ganger. Slik oppnår en slags vaskemaskineffekt hvor vannet stiger og synker. Må denne måten vaskes brønnveggene fri for slam. For brønner som gir svært lite vann, kan man oppleve at brønnen pumpes tom.

En brønn som gir vann, vil i utgangspunktet aldri gå helt tom. Men pumpen kan etter hvert suge inn luft sammen med vannet, noe som kan ødelegge pumpen. For å unngå dette kan man installere et elektrisk tidsur eller en nivåmåler i brønnen som regulerer når pumpen slår seg av og på. 

Hvor lenge skal brønnen prøvepumpes før bruk? 

For å unngå at pumpeutstyr, trykktank og målere blir skadet, bør vannet være klart når dette utstyret installeres. For enkelthusholdninger er det sjeldent behov for å prøvepumpe mer enn en uke. For vannverk er det anbefalt å prøvepumpe brønnen i ett år. Slik kan man få med svingninger gjennom ett helt år med variasjoner i kapasitet og kvalitet.

Hva må utføres før brønnen kan tas i bruk?

Før brønnen tas i bruk bør den prøvepumpes. Alle installasjoner som trykktank, trykkmåler og annet teknisk utstyr må være på plass før tilkobling. Klargjøring av brønnen utføres av brønnborer, autorisert rørlegger og elektriker.

Hva er årsaken til at vannet minker i brønnen?

Det kan være flere årsaker til at vannmengde minker i brønnen:

  • For lite innsig av vann fra fjellsprekker sammenlignet med forbruk 
  • Lavere grunnvannstand i tørre perioder av året, særlig hvis mesteparten av vannet siger inn høyt oppe i brønnen 
  • Tett pumpe, kan skyldes metallutfellinger, begroing eller at bunnslam i brønnen står over pumpen 
  • Feil ved pumpe, lekkasje i vannledning, utette pakninger i armatur 

Hvor bør brønnen plasseres?

Om mulig bør man unngå helt flate steder og plassering hvor terrenget danner en forsenking. Dette for å unngå at overflatevann ikke så lett vil samle seg rundt brønnen ved nedbør eller snøsmelting. Unngå myr.

Er det nødvendig med foringsrør?

Foringsrørets hovedoppgave er å holde løsmasser og overflatenært vann unna brønnen. Foringsrøret hindrer løsmasser i å rase ned i bønnen. Røret monteres på en slik måte at det stikker opp omtrent 40 centimeter over bakken og minimum 2 meter ned i fjellet. Dette gjør at overflatevann ikke kan forurense brønnen via røret. På toppen av røret monteres et lokk som forhindrer at smådyr, insekter løvverk kommer ned i brønnen.

Hvor langt bør foringsrøret være?

Foringsrøret bør bores minimum 2 meter ned i fast fjell. Om brønnen etter boring skal fores innvendig med plastrør til mer enn 6 meters dyp, er det tilstrekkelig å bore foringsrøret 2 meter ned i fast fjell.

Foringsrøret er rustent. Vil dette påvirke vannkvaliteten?

Ikke nødvendigvis.. For hyttebrønner som sjelden benyttes, kan det være smart å fore med et innvendig plastrør. Dette bør tas hensyn til når brønnen blir boret. 

Hva kan man gjøre når det siger vann inn i bunnen av foringsrøret?

Montering av et innvendig plastrør med en gummipakning i bunn vil stenge for dette vannet. Ved montering er det viktig at brønnveggen er så glatt som mulig slik at gummipakningen tetter ordentlig. Videoinspeksjon vil være nyttig for å finne en best mulig plassering.