Brønnboring og risiko

Det er risiko forbundet med brønnboring. Brønner kan komme i konflikt med anlegg under bakken og kan påvirke hverandre når de står tett. Mange steder i Norge kan grunnforhold gi risiko for redusert stabilitet, setninger og vannskader både under og etter boringen. Derfor er det viktig at brønnborer har kunnskap om lokale geologiske forhold, hvilke tiltak som må settes i verk for å redusere risiko og hva som skal gjøres dersom skader oppstår. 

Image
Bilde fra NGUs kvikkleirekart viser lilla prikker med kvikkleirepunker og røde soner med mye kvikkleire.