Om data i Nasjonal grunnvannsdatabase - GRANADA

Viktig informasjon om nøyaktighet og tolkning av kartene.

Generelt om databasen

Nasjonal grunnvannsdatabase gir en landsdekkende oversikt over borede grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige oppkommer av grunnvann (tidligere kalt kilder). Grunnvannsborehull er et punkt hvor det er foretatt en boring etter grunnvann med tanke på utnyttelse/undersøkelse av grunnvann til bl.a. drikkevanns- og industriformål, jordbruksvanning, energi, forurensningsundersøkelser, og forsknings- og undervisningsformål. Grunnvannsborehull omfatter også sonderinger, der grunnvannsrelaterte data registreres under selve boringen, men som ikke etterlater fysisk utstyr (rør) etter avsluttet boring.

Brønnenes plassering

Brønner er stedfestet ved ulike metoder og med ulik grad av nøyaktighet. I tillegg er det boret brønner som ikke er registrert, spesielt boringer som ble etablert før innføring av Vannressursloven § 46; Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. I brønnenes faktaark ligger en kort beskrivelse av stedfestingsmetodene som er brukt for den enkelte brønnen. Faktaarkene finner du ved å trykke på brønnsymbolene i kartet.

Angivelser

Alle angivelser av type og grenser for løsmasser, grunnvannsenheter, bergarter osv. er kartlagt, målt og/eller tolket ut fra best tilgjengelige metoder og vurderinger. Grensene er likevel aldri helt eksakte til dette formålet. Nøyaktigheten vil blant annet være avhengig av målestokken som er benyttet under kartleggingen og/eller tettheten av observasjonene, vegetasjon og lignende. Følgelig kan oppgitt løsmassetype eller bergart i overflaten være upresis, og ofte vil det finnes større eller mindre lommer av andre typer materiale inne i, eller under, det som er oppgitt i kartene. De fleste steder har man mangelfull informasjon om hva som befinner i undergrunnen. Dette gjelder særlig bergarter under større løsmasseavsetninger, samt der det er flere løsmassetyper nedover i dypet. Når det gjelder løsmassekartet, er det kun den øverste 0.5-1 m som framkommer i kartdataene.

Ansvar og nøyaktighet

Generelt om ansvar i forhold til kartenes korrekthet: NGU er ikke ansvarlig for kvalitet på data i kartene, som manglende innrapporteringer eller feil knyttet til bergartsgrenser, løsmassetykkelser eller brønnplassering. Alle brukere av NGUs karttjenester må anse oppgitte data som veiledende, og man må ta høyde for at det kan være gjengitt, målt eller tolket feil. Der dette kan få økonomiske konsekvenser i forbindelse med bruk må brukerne selv vurdere i hvor stor grad man skal kontrollere opplysningene i kartet opp mot egne feltmålinger og befaringer. NGU kan ikke stilles ansvarlig for konsekvenser av feil i kartene eller feiltolkninger av dem.