Hvilke datasett er tilgjengelige i InSAR Norge?

Se oversikten over hvilke datasett som er tilgjengelige i det geologiske kartet InSAR Norge.

Image
Forsiden av InSAR Norge med søkefelt, legende og hamburgermeny markert.
Data fra Sentinel-1 (fra høsten 2015) er tilgjengelig på hele fastlands-Norge og øyer langs kysten. Alle foto: NGU.
Radarsat-2 Deformation 
Ascending, regionalHistoriske regionalt InSAR data i deler av Vestlandet og Nord-Norge (2010-2018), SBAS
Descending, regionalHistoriske regionalt InSAR data i deler av Vestlandet og Nord-Norge (2010-2018), SBAS
Ascending, Bergen areaHistorisk regionalt InSAR data (2010-2018), PSI
Ascending, Oslofjord areaHistorisk regionalt InSAR data (2010-2018), PSI
Descending, Oslofjord areaHistorisk regionalt InSAR data (2010-2018), PSI
Ascending, Trondheim areaHistorisk regionalt InSAR data (2010-2018), PSI
Descending, Trondheim areaHistorisk regionalt InSAR data (2010-2018), PSI
Sentinel-1 Deformation 
Ascending 1Landsdekkende InSAR datasett (2015-2020)
Ascending 2Landsdekkende InSAR datasett (2015-2020)
Ascending 3InSAR datasett med dekning i deler av Nord-Norge (2015-2020)
Descending 1Landsdekkende InSAR datasett (2015-2020)
Descending 1Landsdekkende InSAR datasett (2015-2020)
Descending 3InSAR datasett med dekning i deler av Nord-Norge (2015-2020)
Sentinel-1 Deformation (gammel) 
Ascending 1Historisk landsdekkende InSAR datasett (2015-2019)
Ascending 2Historisk landsdekkende InSAR datasett (2015-2019)
Ascending 3Historisk InSAR datasett med dekning i deler av Nord-Norge (2015-2019)
Descending 1Historisk landsdekkende InSAR datasett (2015-2019)
Descending 2Historisk landsdekkende InSAR datasett (2015-2019)
Descending 3Historisk InSAR datasett med dekning i deler av Nord-Norge (2015-2019)

Hvert område er dekket av både ascending og descending InSAR datasett siden satellittene går rundt jorda i polare baner.

Det finnes flere datagrunnlag for Sentinel-1 (ascending 1, ascending 2, ascending 3; descending 1, descending 2, descending 3) siden det er høy tetthet av satellittbaner over Norge.

Sensitiviteten til å kunne fange opp bevegelse på bakken varierer fra datasett til datasett i forhold til radarens målingsgeometri.

Hvilke InSAR-datasett dekker Norge?

Sentinel-1: Data kommer fra de to satellittene Sentinel-1A og Sentinel-1B fra Copernicus, EUs program for jordobservasjon

Image
To datasett fra to satelitter blir til kartet InSAR Norge.
Sentinel-1 datasett i Norge. Både ascending og descending data har blitt delt inn i tre ulike datasett, som dekker hele Norge. Datasettene er prosessert som 250 km brede striper (tracks) som så er satt sammen til større datasett.

De polare satellittbanene blir tettere på høye breddegrader, slik at det blir stort overlapp i Norge. Derfor er det mulig å lage to ascending datasett (ascending 1 og ascending 2) og to descending datasett (descending 1 og descending 2). Disse fire datasettene dekker hele landet. I de nordligste områdene har man i tillegg et tredje og fjerde datasett (ascending 3 og descending 3)

At det er minst to landsdekkende datasett av hver ascending og descending geometri, gir mulighet for å vurdere kvaliteten av dataene. Hvis en bestemt bevegelse sees i mer enn ett datasett, er det en god indikasjon for at bevegelsen er reell og ikke bare støy.

Bilder ble tatt opp fra oktober 2014. InSAR funker ikke på snø. Derfor brukes det bare data fra måneder med lite snødekke, dvs. ca juni – oktober til det landsdekkende datasett.

I en fremtidig utgave av karttjenesten vil det bli brukt data fra hele året i byområder. Datasettet oppdateres én gang i året på høsten/vinteren, når data fra sommerhalvåret er innsamlet og ferdig prosessert. 

Image
Data fra Sentinel-1 (fra høsten 2015) er tilgjengelig på hele fastlands-Norge og øyer langs kysten.
Data fra Sentinel-1 (fra høsten 2015) er tilgjengelig på hele fastlands-Norge og øyer langs kysten.

Radarsat-2: Data kommer fra satellitten Radarsat-2 i perioden 2010-2018. I motsetning til Sentinel-1 er Radarsat-2 en kanadisk kommersiell satellitt. 

Disse dataene ble i utgangpunktet kjøpt for bruk til kartlegging av ustabile fjellpartier, og derfor hovedsakelig tilgjengelig på Vestlandet og i deler av Troms og Finnmark. Disse dataene er prosessert med en metode kalt SBAS.

Oslo, Bergen og Trondheim byområder er også dekket av InSAR-resultater prosessert med metoden kalt PSI. Les om de ulike prosesseringsmetodene på siden "Hva er InSAR Norge?".

Image
Data fra Radarsat-2 (2010-2018) dekker Vestlandet, deler av Troms og Finnmark samt byområdene rundt Oslo, Bergen og Trondheim.
Data fra Radarsat-2 (2010-2018) dekker Vestlandet, deler av Troms og Finnmark samt byområdene rundt Oslo, Bergen og Trondheim.

Hvilke InSAR-parametre er dokumentert i datasettene?

Til hver InSAR punkt er flere parametere dokumentert. I karttjenesten kan de vises i tidsserievindu (under «View data»). Samme parametere finnes i nedlastede .csv-filer. For mer informasjon om omvisnings- og nedlastingsfunksjoner, se siden "Hvordan fungerer InSAR Norge?".

NavnEnhetBeskrivelse
LATITUDEgraderBreddegrad (WGS84)
LONGITUDEgraderLengdegrad (WGS84)
HEIGHTmHøyde
Dataset-Ascending 1, Ascending 2, Ascending 3, Descending 1, Descending 2, Descending 3
Point ID-Unik ID
Track-Satellitt spornummer
Mode-Opptaksmodus: 0=IW1, 1=IW2, 2=IW3, 3=EW1
Burst-Vår interne bildereferanse
LatitudegraderBreddegrad
LongitudegraderLendegrad
HeightmOrtometrisk høyde
height_wgs84mEllipsoidehøyde (WGS84)
mean_velocitymm/årGjennomsnittlig hastighet langs satellitt-til-jord sikteretning (LOS)
RmsemmMidlere kvadratfeil relativt til en tilpasset modell (polynom + sesongvariasjon)
temporal_coherence-Kvalitetsmål (mellom 0 og 1). Høyere verdier er bedre
amplitude_quality-Mål for stabiliteten av amplitude over tid (mellom 0 og 1). Lavere verdier er bedre
Pixel-Kolonnenummer i SAR koordinater
Line-Rekkenummer i SAR koordinater
incidence_anglegraderInnfallsvinkel fra vertikal til satellitt-til-jord sikteretning
track_anglegraderFlygningsretning av satellitten (i forhold til Nord: 0). Positive verdier indikerer en stigende (ascending) bane. Negative verdier indikerer en synkende (descending) bane. Radaren ser 90 grader mot høyre i bevegelsesretningen.
los_east-Østlig komponent av radarens sikteretning unit vektor. Verdiene er mellom -1 og 1 (pluss betyr at satellitten peker mot øst, minus at det peker mot vest). Nærmere verdi til -1 eller 1 betyr høyere sensitivitet til øst-vest bevegelser.
los_north-Nordlig komponent av radarens sikteretning unit vektor. Verdiene er mellom -1 og 1 (pluss betyr at satellitten pekker mot nord, minus at det pekker mot sør). Nærmere verdi til -1 eller 1 betyr høyere sensitivitet til øst-vest bevegelser.
los_up-Vertikal komponent av radarens sikteretning unit vektor. Verdiene er negative, som betyr at satellitten peker ned mot bakken. Nærmere verdi til -1 betyr høyere sensitivitet til vertikale bevegelser.
Date (YYYY, MM, DD)mmKumulativ bevegelse av punktet i forhold til referansedato som er det første bilde av serien i de fleste datasettene, bortsett fra i Sentinel-1 deformation (old) datasett) som har referanse i august 2017. Dato vises med år-måned-dag format

Hvilke grunnlag og geologiske kart er tilgjengelige?

Grunnlag og geologiske kart hentes med WMS fra Geonorge.

Base layers
Blue marbleNASA blue marble
Norge
Statens Kartverk Topo4Topografisk kart
Statens Kartverk Topo4 GrayscaleGråtonekart
Statens Kartverk TerrainTerreng norgeskart
Shaded relief, Digital Elevation ModelHøyde Digital Terreng Modell skyggerelieff
Slope angle, Digital Elevation ModelBratthet > 10 grader
Shaded relief, Digital Surface ModelHøyde Digital Overflate Modell skyggerelieff
Norge i bilderOrtofoto (målestokkriktige flybilder)
Geologi
Unstable rock slopesNGUs berggrunnskart
Hovedpunkt - faregradUstabilt fjellparti - hovedpunkt (faregrad)
SkredlineamentSkredlineamenter
Ustabilt hovedområde - faregradUstabilt fjellparti - hovedområde (faregrad)
Bedrock geology N50
Bergartsflate 1:50 000Berggrunnskart i målestokk 1:50 000
Bergartsflate hovedbergartgrense 1:50 000Berggrunnskart i målestokk 1:50 000
Bergartsgrense 1: 50 000Bergartsgrenser i målestokk 1:50 000
Quarternary geologyNGUs løsmassekart
Løsmasse flateLøsmassekart i målestokk 1:50 000
Løsmasse grenseLøsmassegrenser i målestokk 1:50 000