Forskning og utvikling

NGUs forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) går hånd i hånd med vår geologiske kartlegging gjennom et kreativt og systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap.

FAIR-prinsippene

  • Gjenfinnbare (findable)
  • Tilgjengelige (accessible)
  • Samhandlende (interoperable)
  • Gjenbrukbare (resuable)

Vi bruker eksisterende kunnskap for å utvikle prosesser for datainnsamling, og for å lage nye og forbedrede kart og data.

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid er blant annet knyttet til den nasjonale geodatastrategien. Strategien «Alt skjer et sted» slår fast at geografisk informasjon er nødvendig for å møte samfunnsoppgaver knyttet til utbygging av infrastruktur, klimatilpasning, miljøutfordringer, transport, ressursforvaltning, beredskap og urbanisering. Geologi inngår i alle disse oppgavene.

Gjennom FAIR-prinsippene er målet at alle data skal være gjenfinnbare (findable), tilgjengelige (accessible), samhandlende (interoperable) og gjenbrukbare (reusable). Samarbeidet gjennom blant annet Norge Digitalt og GeoNorge har resultert i at Norge har et mangfold av geodata, tjenester og løsninger som følger felles standarder og er nyttige for alle.