Feltarbeid og tokt

I praksis foregår geologisk kartlegging ute i felt eller på tokt. Vi jobber på bakken, på sjøen og fra lufta.

Feltarbeidet er blant annet knyttet til kartlegging av berggrunnen, de løse massene over berggrunnen, mineralressursene i bakken, landformer og grunnvannet.

Kartleggingen bidrar til å øke kunnskapen om norsk geologi og geologisk mangfold, og dermed også myndighetenes og næringslivets muligheter til å vurdere ressurser og risiko i naturen.

Til havs

Til havs deltar NGU blant annet i Mareano-programmet, hvor vi kartlegger bunnforhold og forurensning i norske havområder. Vi gjør samtidig kystnær kartlegging, blant annet i programmet marine grunnkart. Gjennom vårt toktarbeid øker vi kunnskapen om havbunnen, og bidrar dermed til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.