Kråknesskredet

Image
Ødelagt vei etter Kråknesskredet.
Noen av skadene som Kråknesskredet forårsaket. Foto: Louise Hansen, NGU.

I juni 2020 gikk det et kvikkleireskred på Kråknes i Alta, og masser på omlag 900 000 km3 skled ut i sjøen. Ingen personer ble tatt eller skadet, men skredet tok med seg åtte bygninger.

Skredhendelsen ble også filmet av en hytteeier i området, som saken til VG viser.

Årsaker til Kråknesskredet

Området hadde lav skråningsstabilitet i utgangspunktet, og den ble vurdert forverret av fyllingsarbeider på en tomt. Selve utløsende faktor for skredet var stor snøsmelting. Punkter som ble trukket fram i utredningen:

  • Området hadde vekselvis marin leire og ferskvannsførende lag av sand og grus. Det hadde over gitt gunstige forhold for utvasking av leira og dermed dannelse av kvikkleire.
  • Fyllingen i området i 2015 var ikke stor nok til i seg selv å utløse et skred, men førte likevel til en destabilisering av området.
  • I årene mellom 2015 og 2020 var ikke de meteorologiske forholdene kritiske nok til å utløse et skred.
  • Dagene før skredhendelsen var det kraftig snøsmelting i området og mye overvann. Løsmassenes lagdeling hindret rask drenering av området. Dette kan ha medført økt poretrykk i kvikkleira, noe som reduserte stabiliteten tilstrekkelig til at skredet ble utløst.

Rapporter om Kråknesskredet

En faggruppe ble nedsatt av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) etter skredet, som blant annet skulle vurdere årsaken til hendelsen.

Rapporten "Årsaksvurdering – Kvikkleireskredet ved Kråknes i Alta 3. juni 2020 (PDF) ble publisert i 2021.

Som en del av arbeidet ble Norges geologiske undersøkelse (NGU) spurt om å bidra med kvartærgeologisk og hydrogeologisk kunnskap.

Dette bidraget ble oppsummert i NGU rapport 2020.029 (PDF).