Uorganiske miljøgifter

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som bio-akkumuleres og er giftige. Eksempler på uorganiske miljøgifter er arsen, bly, kadmium og kvikksølv.

I naturen kan man oppleve at den naturlige berggrunnen inneholder så høye verdier av for eksempel bly at naturen forgifter seg selv. 

Bildet ovenfor viser et område fra Snertingdal som har naturlig høye verdier av bly, svært få planter tåler disse konsentrasjonsnivåene. Typisk ser man at planten som vokser nærmest forgiftningsfeltet er gresstypen Smyle (Avenella flexuosa). Smyle kjennetegnes ved trådsmale myke blader, da de er sammenrullet til et rør.

Men som oftest er det menneskelige aktiviteter som forårsaker spredning av de uorganiske miljøgiftene. Tidligere ble det brukt CCA impregnert trevirke i Norge. CCA trykk impregnert trevirke inneholder store mengder tungmetaller som kobber (Cu), Arsen (As) og krom (Cr). I dag er dette forbudt, men det vil være trevirke av denne type i bruk i lang tid fremover, som vil lekke ut tungmetaller i jordsmonnet rundt. 

Andre eksempler er utslipp av kadmium fra metall- og gruveindustri samt trevareindustrien, i tillegg kommer utslipp fra skip og offshore installasjoner. Kadmium finnes også naturlig i berggrunnen rundt Mjøsa og gir her tilførsel av Cd til ferskvannsmiljøet.

Myndighetene har etablert en prioritetsliste over miljøgifter som det ønskes å føre en streng kontroll med. Denne ble første gang presentert i Stortingsmelding 58 (1996 - 97): Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Utslippene av de fleste miljøgiftene på listen har blitt betydelig redusert siden da. Utslippsreduksjonene er oppnådd gjennom streng regulering av produkter, strenge krav til industriutslipp, til avfallshåndtering og opprydningstiltak.


Relatert innhold