Talk

Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.

Talk (Mg3Si4O10(OH)2) er et grønnhvitt, flakig mineral med en såpeaktig overflate og en perleaktig glans. Mineralets bløthet, hvithet og smøreegenskaper gjør at det har en rekke anvendelsesområder. Det er kjemisk tungt løselig og har gode dekkegenskaper på grunn av sin flakige form. Det er det bløteste av alle mineraler med hardhet 1 på Mohs hardhetsskala.

Talk er et av hovedmineralene i kleberstein og finnes mange steder i Norge. I likhet med serpentin dannes talk når olivin reagerer med vann og CO2 under metamorfose. Talk opptrer ofte sammen med karbonatmineraler som dolomitt eller magnesitt.

Geologisk sett ligger alle de norske talkforekomstene i kaledonske ultrabasiske linser i skifre eller fyllitter, samt i ofiolitter (havbunnsfragmenter skjøvet opp over land) og disses forvitringsprodukter.

Det har vært produksjon av talk både i Gudbrandsdalen og i Rana, men det p.t. ingen uttak av talk i Norge.

Talkpulver

Talk brukes hovedsakelig som fyllstoff i maling (10-20 %), sparkel, papir (ca 50 %), resirkulerbar plast (10 %), gummi og keramikk. Det brukes også både i dyrefôr og kunstgjødsel og ved rensing av avløpsvann. Meget ren talk benyttes i kosmetikk og farmasøytiske produkter.

Kvalitetskravene til talk i fyllstoff (fillere) er knyttet til kornstørrelse og kornfordeling, hvithet, oljeabsorpsjonsegenkaper, viskositet i væskeblandinger og lignende. I plast er spesielt jerninnholdet og hvitheten avgjørende for bruksområdet. I keramikk er jern- og kalsiuminnholdet viktig. Innen kosmetikk er kravene til mineralogisk og kjemisk sammensetning ekstremt strenge.

Referanser

  • Lindahl, I. & Nilsson, L.P. 2008: Geology of the soapstone deposits in the Linnajavri area, Hamarøy, Nordland, north Norwegian Caledonides – Norway’s largest reserves of soapstone. NGU Special Publication 11, 19 – 35.
  • Lindahl, I., Nilsson, L.P. & Furuhaug, L. 2011: Soapstone Catalogue of the Linnajavri Area, Hamarøy Municipality, Nordland Count, NGU rapport 2011.019, 65 sider + 1 kartbilag.