Seisma

NGUs 17 meter lange forskningsfartøy FF "Seisma" er godt egnet til maringeologisk kartlegging av havbunnen i fjord- og kystfarvann.

NGU kan utføre seismisk datainnsamling ved hjelp av luftkanon/sleevegun, boomer og bunnpenetrerende sonar (TOPAS), detaljert batymetri- og bunntypekartlegging ved hjelp av multistråleekkolodd (EM2040), prøvetaking av bunnsedimentene med hjelp av grabb, gravitasjonsprøvetaker og multicorer, og fotografering/videofilming av havbunnen ved hjelp av undervannskamera.

Mer om forskningsfartøyet "Seisma"

Seisma i Eurocean

Maringeologiske data fra norske kyst- og havområder lagres i NGUs maringeologiske database og publiseres på www.ngu.no og www.mareano.no.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.