Prøvepreparering

NGU-Lab tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og løse sedimenter. Det analyseres også vannprøver, vanligvis grunnvann eller porevann.

Før analyse må prøvene prepareres, noe ulikt avhengig av hvilken prøvetype det er snakk om, eller hvilke analyser som skal utføres. F. eks bør prøver av fast fjell sages i biter, knuses og males til et fint pulver før eventuell kjemisk analyse.

Sedimenter og jord må som regel tørkes, f.eks ved frysetørking, og det kan også være aktuelt å sikte disse i ulike fraksjoner.

Vannprøvene forbehandles og oppbevares i forhold til analyseformålet og med hensyn til holdbarhet. Holdbarheten til slike prøver er i utgangspunkt veldig begrenset, særlig når det ikke brukes konserveringsmidler, og utlevering til analyse bør derfor gjøres umiddelbart etter prøvetaking.  

Laboratoriet disponerer også fasiliteter for separasjon av mineraler og preparering av slip. Oppslutning eller utlekking i løsemidler er også en mulighet for prøvepreparering før videre analyse.

Grovsagere.
Grovsagere.
Fastfjellprøver innlevert til analyse.
Fastfjellprøver innlevert til analyse