Prøvepreparering

NGUs laboratorier tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og løse sedimenter.

Før analyse må prøvene prepareres, noe ulikt avhengig av hvilken prøvetype det er snakk om, eller hvilke analyser som skal utføres. F. eks bør prøver av fast fjell sages i biter, knuses og males til et fint pulver før eventuell kjemisk analyse.

Sedimenter og jord må som regel tørkes, f.eks ved frysetørking, og det kan også være aktuelt å sikte disse i ulike fraksjoner.

Laboratoriene disponerer også fasiliteter for separasjon av mineraler og preparering av slip. Oppslutning eller utlekking i løsemidler er også en mulighet for prøvepreparering før videre analyse.

Grovsagere.
Grovsagere.
Fastfjellprøver innlevert til analyse.
Fastfjellprøver innlevert til analyse