Potrasbukt dolomitt og kalkforekomst

Karbonatene i Potrasbukt strekker seg over et stort område og domineres av dolomitt. Tross en inhomogen fremtoning finnes flere rene områder som kan egne seg til drift i forekomsten.

Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt ligger på østsiden av Malangshalvøya og strekker seg fra Potraselvas utløp og ca 3 km mot vest-sørvest. Feltet er en del av de mektige karbonatsekvensene i Tromsødekket i dette området.

Kart over Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt.
Kart over Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt. 

Karbonatene er gjennomgående inhomogene med tallrike linser og bånd av glimmerskifer og amfibolitt. Dolomittstein og kalkstein er til dels vanskelig å skille fra hverandre i felt, men dolomittsteinen er gjennomgående mer jevnkorning og litt hvitere en kalksteinen. Begge er for en stor del middelskornige med en kornstørrelse i størrelsesorden 0,5-2 mm selv om både mer finkornige og grovkornige varianter forekommer.

Mineralogisk sett opptrer både ren kalkstein og ren dolomitt, men blandingsvarianter av kalkspat og dolomitt er mer vanlig. Urenheter i form av silikatmineralene kvarts, feltspat, diopsid og glimmer er vanlige. Ren dolomitt synes å ha lavere silikatinnhold og opptrer med jevnere kornstørrelse enn de reneste kalkvariantene. 

I forbindelse med feltundersøkelser i 2004 ble det tatt 157 borkaksprøver. Gjennomsnittlig MgO- og CaO-innhold i disse er henholdsvis 8,6 % og 37,8 % hvilket tilsvarer karbonatbergart med 40,9 % dolomitt og 45,3 % kalkspat. Regnes alle bergarter med over 3 % MgO som dolomitt er det klart at feltet domineres av dolomittiske bergarter.

Resultatene antyder at området kan inneholde arealer på i størrelsesorden 10 000 - 20 000 m2 av dolomitt og kalk av tilsynelatende god kvalitet. Vekslinger mellom kalk, dolomitt og skiferinneslutninger vil gi en driftsmessig utfordring, men gode områder finnes. Særlig i de sentrale delene finnes sammenhengende og rene områder som kan gi en produksjon i størrelsesordenen 5 millioner tonn når en regner med et volum ned til 100 m dyp. Dette kan være av økonomisk interesse for nisjeprodukter av kalk og dolomitt. Det vil være nødvendig med kjerneboringer for å avklare hvorvidt de reneste delene er store og homogene nok for å gi grunnlag for eventuell fremtidig drift.

Oversiktsbilde over de sentrale delene av Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt
Oversiktsbilde over de sentrale delene av Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt.

Relaterte prosjekter

MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.