Olivin

Olivin er regnet som et meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen av olivin.

Olivin er et lysegrønt til brunlig, sprøtt og glassaktig mineral med kjemisk formel (Mg,Fe)2SiO4. Naturlig olivin er derfor alltid en blanding mellom mineralene forsteritt (Mg2SiO4) og fayalitt (Fe2SiO4).  Smykkesteinsvarianten kalles peridot.

Hvor finnes olivin?

Olivin er et vanlig mineral i ultramafiske bergarter (bergarter der mer enn 90 % av mineralene inneholder jern og magnesium) og spesielt i bergartstypen peridotitt. Bergarten dunitt inneholder mer en 90 % av mineralet olivin og bergarten harzburgitt inneholder fra 10-60 % ortopyroksen og resten olivin. Når en i industriell sammenheng bruker betegnelsen olivin er det nedknust dunitt, harzburgitt og omvandlete varianter av disse (serpentinitter) det er snakk om. Dunitt og harzburgitt er dypbergarter som er dannet i jordas mantel og nederste del av skorpen og som har kommet opp til overflaten ved bevegelser i jordskorpen.

Slip av olivin
Slip av olivin

Produksjon og bruk av olivin

Olivin er et interessant industrimineral fordi det har følgende viktige egenskaper:

  • Høyt magnesiuminnhold 
  • Høyt smeltepunkt, god termisk stabilitet og lineær termisk utvidelseskoeffisient 
  • Lavt innhold av vann og andre flyktige faser 
  • Høy egenvekt (3,2-3,3)
  • Inneholder ikke kvarts 
  • Høy varmekapasitet

Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og brukes hovedsakelig som slaggdanner i fremstilling av råjern. Mineralet gjør at smeltene får bedre flyteegenskaper og slagget skilles lettere fra metallet. Også dolomitt kan brukes til dette formålet, men olivin virker bedre og medfører betydelig mindre utslipp av CO2 fra smelteovnene.

Videre brukes olivin til støpesand og i ildfaste støpemasser og steiner. Den er spesielt gunstig som varmemagasineringsstein, den brukes som ballast på grunn av høy egenvekt. Olivinsand var lenge hovedproduktet fra olivinstein i Norge. Olivin sand har vist seg spesielle egenskaper når det gjelder absorbsjon av tungmetaller og har et økende bruksområde som tilldekkingsmateriale av forurensede masser, som kan opptre for eksempel i gamle gruveområder, skytefelt eller havneområder