Nasjonalparker

Norge har i alt 46 nasjonalparker, hvorav 39 er på fastlandet og sju på Svalbard. Geologi er grunnlaget for naturverdiene i nasjonalparkene våre, og samlet reflekterer de et stort mangfold av berggrunn, løsmasser og landskapsformer dannet i ulike stadier av vår geologiske historie.
Rondanemassivet. Foto: Reidulv Bøe, NGU.

Det venter storslagne geologiske opplevelser i nasjonalparkene våre. I økende grad blir slike formidlet til publikum gjennom nasjonalparksentre og andre informasjonskilder. Dette kan styrke nasjonalparkene som reisemål, og øke naturopplevelene til de mange som ferdes i dem.

Mange nasjonalparker har utarbeidet sine egne besøksentra med formidling av naturen og opplevelsene i nasjonalparken som uttalt mål. NGU bidrar til at den geologiske historien også blir formidlet i sentrene, i publikasjoner, hos turistguider og på web. I Rondane har NGU også lagt til rette for turkart over merkede opplevelsesstier med geologiske attraksjoner.

Miljødirektoratet har en oppdatert oversikt over norske nasjonapraker (http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Norges-nasjonalparker/). Under er lenker til en del nasjonalparksentre: