Metoder for prøveoppslutning

For å kunne benytte analysemetoder som ICP-MS, ICP-OES eller CV-AAS bør prøvene være i væskefase. Geologiske materialer vil kunne ha svært variabel sammensetning, ofte med et høyt innhold av silikatmineraler, karbonater, organiske materialer m. m. og løselighet av disse vil variere veldig mye. Det å løse opp fullstendig alle mineraler i en bergart kan være en vanskelig oppgave, og derfor bør det vurderes fra gang til gang ut av prøvesammensetning og analyseformål om man ønsker å bestemme totalinnhold eller bare mengde prøve eller stoff som kan løses i en bestemt løsemiddel (partiell oppslutning).
Autoklaver til partiell oppslutning iht. NS 4770.

Laboratoriet bruker flere metoder for partiell oppslutning, som f. eks. oppslutning i 7 M HNO3 i autoklav (iht Norsk Standard - NS 4770 ) eller i et mikrobølgesystem av type UltraCLAVE fra Milestone, oppslutning i 1 M HCl ved romtemperatur eller i varm HCl. Alle oppslutninger foregår i lukket system.

Partiell oppslutning brukes ofte i oppdrag for miljøkjemiske analyser, men også for analyse av geologiske materialer ved kartlegging av transport og distribusjon av elementer fra forvitret bergart, samt mineraliseringer.