Landbruksjord

Landbruksjord er ikke så mye brukt som prøvetype men det egner seg likevel godt til større, regionale kartlegginger. Det europeiske GEMAS-prosjektet er et godt eksempel på nettopp det.

Med landbruksjord mener vi her innmark som pløyes regelmessig. At jorda pløyes gjør at materialet bli homogenisert, og en jordprøve (eller flere delprøver) fra et jorde kan antas å representere et stort område. Dette gir økt presisjon på dataene; to prøver ved siden av hverandre vil høyst sannsynlig gi like resultater. Landbruksjord er også et relativt enkelt materiale å prøveta. Man trenger ikke nødvendig å være jordspesialist/geolog for å samle inn gode prøver.

En jordprøve fra landbruksjord forteller primært om geologien i materialet, men gir også informasjon om mulig tilførsel gjennom gjødsling eller forurensning. Landbruksjorda er matjorda vår, og kjennskap til denne er viktig for helse- og matmyndigheter.

 

Geologer fra NGU har testet det kjemiske innholdet i landbruksjorda vår.
Geologer fra NGU har testet det kjemiske innholdet i landbruksjorda vår.

GEMAS

Samarbeidsprosjektet GEMAS (Geochemical Mapping of Agricultural and Grazing Land Soil in Europe) har gitt geokjemisk informasjon om dyrket mark og beiteland i Europa. Dette var et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom geokjemiske ekspertgrupper i EuroGeoSurveys (EGS) og European Association of Metals (EUROMETAUX), med 33 deltakende europeiske land. Hovedmålet var å bestemme de geokjemiske bakgrunnsverdiene i dyrket mark og beiteland i Europa. Prosjektet ga høykvalitets geokjemiske data - mer enn 50 kjemiske elementer i opp til tre ulike ekstraksjoner - for både dyrket mark som pløyes regelmessig og for beiteland som ligger maskinelt urørt.

Gjennom strenge prøvetakingsprosedyrer ble det i 2008 samlet inn prøver fra dyrkbar jord (0-20 cm) og beiteland (0-10 cm) fra rundt 2100 lokaliteter i en tetthet på én prøve per 2500 km2.

I alt finnes det data for 60 elementer ved hjelp av tre forskjellige metoder:

Totalkonsentrasjon analysert ved hjelp av XRF (41 elementer)
Kongevannsoppslutning analysert med ICP AES/MS (53 elementer)
MMI©-oppslutning analysert med ICP AES/MS (55 elementer)

I tillegg er det gjennomført analyser av blyisotoper i dyrket mark og strontiumisotoper på beiteland, som er unike data for undersøkelser på kontinental skala.

Andre parametre det gjort bestemmelser for:

Partikkelsammensetning (leirinnhold)
pH i CaCl2-ekstraksjon
Totalt organisk karbon, totalt karbon, totalt svovel og totalt nitrogen (kommer i 2014)
Glødetap
Kationutbyttekapasitet (eCEC)
Magnetisme
Mellominfrarødt spektroskopi
Kd-verdier for 14 elementer

Resultatene fra GEMAS-prosjektet gir en omfattende mengde data med et bredt anvendelsesområde. Et eksempel er etableringen av et "jordarkiv" over europeisk landbruksjord og beiteland, slik det så ut i 2008. Et europeisk jordarkiv er viktig for arealplanlegging, industrietablering, miljøvern, risikovurderinger, rettsmedisin, landbruk og sporing av mat.

GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om jordbruksland er eksponert for kjemiske stoffer. Dette er et av kravene i EUs regelverk om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). På samme måte som EUs jordverndirektiv, krever også REACH ytterligere kunnskap om jordkvalitet for å sikre framtidig matproduksjon.

Et tredje område er bruken av GEMAS-data til forskning i for eksempel juridiske problemstillinger (Scotland Yard og kanadisk politi har allerede vist interesse), geomedisin og mineralleting. Lysbølgedata fra målingene med mellominfrarødt spektroskopi kan brukes til å etablere metoder for å bestemme jordkvalitet fra satellittobservasjoner. I tillegg gir prosjektet landbruksmiljøet en enhetlig database over jordkvalitet på europeisk skala.

Lenker/Referanser:

  • Referanser til boken: Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P., O'Connor, P. (Editors ), 2013. Chemistry of Europe’s agricultural soils. Geologisches Jahrbuch (Reihe B ), Schweizer Barth.
  • http://www.ngu.no/no/tm/Prosjekter2/20316/
  • http://www.ngu.no/no/Aktuelt/2013/God-kvalitet-pa-landbruksjord/