CV-AAS

Atomabsorbsjonsanalyse av kvikksølv (Hg) med kalddampteknikk (CV-AAS) benyttes ved NGU både i analyse av Hg i vannprøver og i geologiske materialer.
Instrumentet CETAC M-6000A.

For analyse av geologisk materiale (faste prøver: sedimenter, bergarter, mineraler m.m.) må prøvene være i løsning, og faste prøver må derfor oppsluttes. Ved NGU benytter man rutinemessig syreekstraksjon i 7 M HNO3 i autoklav etter Norsk Standard NS-4770, dekomponering i mikrobølgeovn eller utlekking ved romtemperatur i saltsyre.

Teknikken er basert på reduksjon av ionisk kvikksølv (Hg2+) ved hjelp av tinnklorid (SnCl​2) til metallisk kvikksølv (Hg0), som deretter dampes av for deteksjon. En inert bæregass (argon) transporterer metallisk kvikksølv til en spektrofotometrisk celle. I denne produseres frie kvikksølvatomer gjennom oppvarming til litt over 100 °C. De frie atomene absorberer innsendt stråling med bølgelengde 253,6 nm fra en Hg katodelampe. En detektor registrerer så intensiteten på transmittert stråling (I) relativt til innsendt stråling (I0). Målesignalet er absorbans (A=log I0/I) og bestemmelse av kvikksølv er relativ, basert på en kalibreringskurve gitt ved Lambert-Beer's lov.