Byjord

Tre av fire nordmenn bor i byer eller tettsteder. Her foregår størstedelen av samfunnets forbruk av varer. NGU har gjennom flere undersøkelser vist at jorda i sentrumsnære områder kan være til dels betydelig forurenset. Forurensningene består oftest av rester av byggematerialer, maling, kull, olje etc.

Hvis vi skal generalisere, kan vi si at byjorda er brukt og gjenbrukt mange ganger og består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord. Hver generasjon har på denne måten lagt igjen sine kjemiske spor og den grunnen vi bor på i de eldste bydelene er ofte forurenset med bly og tjærestoffer (PAH-forbindelser). 

Kulturlag under gatenivå i byene viser rester av stor menneskelig aktivitet. Foto: Jan E. G. Eriksson, Riksantikvaren
Kulturlag under gatenivå i byene
viser rester av stor
menneskelig aktivitet.
Foto: Jan E. G. Eriksson,
Riksantikvaren

Blyet stammer fra bygningsmaterialer, spesielt maling, beslag og blyrør, og i tillegg fra biltrafikk med blyholdig bensin. Tjærestoffene stammer fra ufullstendig forbrenning fra biltrafikk, fyring og bybranner samt fra tjærebredde eller kreosotbehandlede materialer.

Rester i jorda

Gjennom tidene har store mengder ulike produkter (bygningsmaterialer, maling, kull, olje, bensin osv.) blitt transportert inn i byene og brukt der. Både under forbruk og som avfall blir deler av produktene liggende igjen i byjorda.

NGU har gjennom flere undersøkelser vist at jorda i sentrumsnære områder kan være til dels betydelig forurenset.

Mange grunner

Det er flere grunner til at det er viktig å kartlegge jordforurensning i byene våre:

  • På lekeplasser, barnehager og skoler eksponeres barn for jord hver dag. På slike steder er det viktig at jorda er ren, og forurenset jord bør derfor skiftes ut.
  • De eldste delene av byene våre er nesten å regne som en sammenhengende stor forurenset tomt. Her bør det være strenge krav til miljøtekniske grunnundersøkelser i forbindelse med f.eks. nybygging av boliger, skoler og barnehager, anlegging av lekeplasser o.l.
  • I de fleste norske byer foregår det i dag en ukontrollert graving og flytting av byjord. På denne måten sprer man forurenset jord til rene områder. For å få bukt med dette er det viktig at hver by kjenner til områdene der jorda er forurenset, og fører kontroll med hvor denne jorda deponeres etter graving.
  • I de senere årene har det vært stor fokus på å rydde opp i forurensede sedimenter i norske havnebasseng. I den forbindelse er det viktig at aktive forurensningskilder på land - som forurenset byjord - fjernes samtidig