Borkjernelagerets innhold og data

Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på etter forespørsel fra industrien.
Geologiske prøver står i hyller.

Borkjernelageret er registrert i en database hvor oppborete forekomster kan søkes etter forskjellige kriterier. Databasen gir blant annet opplysninger om:

  • Malmtype
  • Lengde boret
  • Lengde lagret
  • Kjernediameter
  • Retning
  • Helning
  • Koordinater (hvor de finnes)
  • Borkjernelogg

Utskrift fra databasen kan fåes gjennom nettportalen prospecting.no eller ved henvendelse til NBPS.

Til mye av borkjernematerialet finnes tilgjengelige kjernelogger. Det meste av dette er i arkivene til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (tidl. Bergvesenet), men noe finnes ved NBPS. Dessverre er det få borelokaliteter som har stedfesting i UTM-koordinater i databasen. I kjerneloggene er ofte plasseringen av borehullene angitt med en lokal stedsangivelse.

En spesiell del av borkjernelageret er viet NGUs pågående LITO-prosjekt, som inneholder borkjerner på 3 og 4 meters lengde. LITO-prosjektet ble startet i 1999 og har som mål å kartlegge den geokjemiske sammensetningen og de petrofysiske egenskapene til alle definerte bergartsenheter i Norge basert på de landsdekkende geologiske kartene i 1:250 000 målestokk. Per 2011 er 2860 av i alt ca. 3800 lokaliteter prøvetatt. Av disse er 2374 analysert kjemisk og 2408 målt pettrofysisk.

Den største delen av materialet ved NBPS er åpent for bruk av seriøse interessenter, mens en del materiale er klausulert og beskyttet mot innsyn av hensyn til rettighetshaver.

Borkjernelageret er på det nærmeste fullt, og det arbeides med utbygging av større hallkapasitet.