Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen

Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen er den største lagdelte intrusjonen i Nord-Europa og utgjør en viktig framtidig ressurs for en kombinert gruvedrift på apatitt, ilmenitt og vanadium-rik magnetitt. Den samlede ressursen utgør rundt 280 millioner tonn noritt med rundt 30% av de tre mineraler til sammen.

Bilde: Storeknuten, grense mellom apatittrike bergarter (venstre) og bergarter uten apatitt.

Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen tilhører Rogaland Anortosittprovins, som består av anortositter og norittiske intrusjoner dannet for mellom 920 og 930 millioner år siden. Store masser av smelter fra dypt i jordskorpen trengte seg opp til høyere nivå i etterkant av den Svekonorvegiske fjellkjededannelsen.

Som et resultat av prosessene som skjedde under krystallisasjon i magmaet er Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen lagdelt både i liten og stor målestokk.

Tre av "lagene" en finner i stor skala inneholder fosfatmineralet apatitt og er i tillegg anriket på ilmenitt og magnetitt. Det unike ved forekomsten er kvaliteten på de tre mineralene: Apatitten har lavt innhold av mijløelementer og egner seg som råstoff for jordforbedringsmiddel, ilmenitten har lavt innhold av magesiumoksid og magnetitten inneholder litt over 1% vanadiumoksid. Til sammen utgør disse tre mineraler 30 % av bergartene, og disse tre rike lagene kan følges over flere kilometer.

Geologisk kart drapert over topografien i Rogaland Anortosittprovins.  Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen i rødt og grønt.
Geologisk kart drapert over topografien i Rogaland
Anortosittprovins. Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen i
rødt og grønt
Dannelsen av lagdelte intrusjoner som Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen kan sammenlignes med dagens raffinerier, hvor biprodukter skilles ut fra hovedproduktet. Dette området ble anriket på titanmineralet ilmenitt. En av verdens viktigste titanressurser, Tellnes-forekomsten som drives av Titania AS, finnes i dette området.
Dannelsen av lagdelte intrusjoner som Bjerkreim-Sokndal-
intrusjonen kan sammenlignes med dagens
raffinerier, hvor biprodukter skilles ut fra hovedproduktet.
Dette området ble anriket på titanmineralet ilmenitt.
En av verdens viktigste titanressurser,
Tellnes-forekomsten som drives av Titania AS,
finnes i dette området.