Barnehagejord

NGU har bidratt til å få sammenhengen mellom jordforurensning i barn sine lekemiljø og helserisiko på dagsorden.

Små barn i barnehager, grunnskoler og på lokale lekeplasser er de som har størst/mest kontakt med jord og sand. Barn er aktive og har ofte en hyppig hånd-til-munn-aktivitet, og er derfor spesielt utsatt for eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda. 

NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av jord og sand i en rekke barnehager i Bergen, Orkdal, Tromsø, Oslo og Stavanger. Undersøkelsene viser blant annet at:

  • Jorda i bysentrumsnære barnehager er ofte forurenset med bly og PAH. Miljøgiftene stammer sannsynligvis hovedsakelig fra lokale kilder. I noen tilfeller kan forurensningen også skyldes tilkjøring av uren jord fra andre steder. 
  • Jord og sand rundt lekeapparater laget av CCA-impregnert trevirke (dvs. trevirke som er satt inn med kobber, krom og arsen), er svært ofte forurenset med arsen.
  • Sand fra visse grustak kan ha naturlig høyt innhold av farlige stoffer, som f.eks. arsen, og er derfor ikke egnet til bruk i barnehager.
  • I enkelte barnehager har det vært påvist PCB-forurensning. Kilden har her vært PCB-holdig murpuss fra nærliggende betongbygg.

Fjerne forurenset jord

Nasjonalt Folkehelseinstitutt har utarbeidet tiltaksverdier for ulike miljøgifter i barns lekemiljø (ref/lenke). Når jordas innhold av miljøgifter overstiger disse verdiene, bør jorda skiftes ut med dokumentert ren jord. Der det er mulig bør man forsøke å fjerne kilden til forurensningen, som for eksempel PCB-holdig murpuss eller tungmetallholdig maling i yttervegger.

Forebyggende tiltak/Obs

  • Ved tilkjøring av ny jord til en barnehage er det viktig at man vet at jorda kommer fra et rent område. Sand fra grustak med høyt naturlig innhold av farlige stoffer må heller ikke benyttes.
  • Ved anlegging av nye barnehager og lekeplasser må man forsikre seg om at grunnen ikke er forurenset fra tidligere virksomhet, lokale kilder etc.
  • Vurdere hvorvidt behovet for støtdempende matter på lekearealer er ønskelig hvor dette vurderes. NGU har vist at disse kan inneholde opp til 60 ulike miljøgifter (ref/lenke).

Nasjonal handlingsplan

Stoltenberg I-regjeringen vedtok høsten 2006 en handlingsplan for opprydding i forurenset jord i barnehager og på lekeplasser. Samtlige barnehagers overflatejord i de ti største byene og fem største industristedene ble undersøkt og nødvendige tiltak ble gjennomført.