16 results
Repporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid og diamantboring på Orrefjell, Salangen kommune i Troms. Tilsmmen er det tatt 1129 m kjerneprøver fordelt på 11 hull. Analyser av disse prøvene viser at den mineraliserte sonen har en lengde på over 700 m og en tykkelse på 2-4 m. Mineraliseringen av uran og thorium er imidlertid meget uregelmessig langs denne sonen.
Rapporten inneholder resultater fra geofysiske bakkemålinger på i alt 17 objekter i Raisjavri-Kautokeino-området. De undersøkte objektene ligger innenfor et ca. 700 km2 stort område som i 1980 og 1981 ble undersøkt av NGU med geofysiske målinger fra helikopter. Hensikten med årets målinger var å kartlegge utgående på en del av de sonene som ble påvist ved helikoptermålingene.
Etter henvendelse fra Næringsavdelingen i Troms fylkeskommune har NGU utført en kartlegging av løsmassene innenfor følgende deler av Målselv kommune: kartbl. Bardufoss EYZ 257258-20, nedre deler av Takelvdalen og Kirkesdalen, og området omkring Rundhaug - Kirkesnesmoen - Alapmoen. I tillegg er de registrerte sand- og grusforekomstene stedvis detaljundersøkt med formål å finne materiale som er egnet til vei- og betonformål.
Det ble innmålt 17 hull boret med Hydiafor-maskin og 15 hull boret med Pack-Sack-maskin. På vedlagte kart er hull boret med Pack-Sack-maskin mrk. P foran nr. Hull nr.P.5 lå enda under snø, men er fra tidligere inntegnet på kart. Hydiafor-hull har nr. 1-17. Pack-Sack-hull har nr.P.1-P.9, P.10-A, P.10-B, P.11-P.15. Summen av borhull er 33.
Områder omkring Riiddevarre og Vuorasnjargahal'di med bekkesediment- anomalier av elementene Cu, Co, Ni, Zn og Pb er undersøkt. Svovelkis, magnetkis, sinkblende og kobberkis finnes disseminert i små mengder i Kvenvikgrønnsteinen. Noe svovelkis og kobberkis opptrer i smale og lite utholdende kvarts-karbonat ganger. Ingen økonomisk interessante mineraliseringer er påvist.
The Vaddasgaisak Metagabbro is an internally deformed and recrystallized gabbroic intrusion. Layered and non-layered zones, zones of different grainsize, and zones with and without olivine have been mapped. The western margin shows intrusive relationships with Ankerlia Metagreywacke.
Bergarttene på Stonglandet består for en stor del av massive gneisgranitter. Grunnvannsforsyning fra fjellboringer vil være betinget av at en kan bore i større sprekkesoner. Slike finner en i nærheten av Valvågen og Stangnes, og det er her muligheter for akseptable borresultater. Boringer i området ved Hofsøybotn vil være sjansepregede.