6 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Formålet med arbeidet var å fremskaffe detaljerte kvartærgeologisk kart for de store løsmassene langs dalbunnen i både Valldal og Norddal, samt foreta opp- følgende undersøkelser av viktige sand- og grusressurser. Det foreligger to foreløpige kvartærgeologiske kart, ett fra Valldal i målestokk 1:20 000 og ett fra Norddal i målestokk 1:5000. Kartene er sort/hvitt kopier basert på ett sammensatt topografisk grunnlag utenfor offisiell kartbladinndeling.
Bekkesedimenter (fraksjon -0.18 mm) ble samlet inn på 85 lokaliteter der bekk krysser kjørbar vei. Det er foretatt analyse av det syreløselige innhold av 29 grunnstoff og total- innholdet av 10 hovedelementer i prøvene. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og edb- tegnede kart i A4-format. Elementfordelingens statistiske parametre er angitt i tabeller.