17 results
... exposure. Geologisk og geofysisk tolkning av en større tyngdeanomali ved RIEDNJAJAV'RI, Kautokeino ...
... dyp til smelten er 12-13 km. Vestrandens fremtredende tyngdeanomali: Den store tyngde trukket inn i landområdet tyder på en ...
... stedet, vil en få Bougueranomalier. Tolkning En tyngdeanomali kan skyldes et uendelig antall kombinasjoner av ... som begrenser antall muligheter. Man tolker en tyngdeanomali ved å lage sannsynlige modeller og beregne hvilke anomalier ...
... gir et tyngdeunderskudd i forhold til normalen (negativ tyngdeanomali), mens tunge bergarter i undergrunnen gir et tyngdeoverskudd (positiv tyngdeanomali). Bruk av gravimeter inngår ved mange geofysiske ...
Det ble utført nivellement og tyngdemålinger i ca. 200 punkter. Punktavstanden var gjennomgående 10 meter, i områdets sentrale del dog bare 5 og 2 meter. De tre kartskissene som følger rapporten viser henholdsvis høydekoter, Bouguer-anomalier (milligal) og tyngdeanomalier, ferdig redusert.
... og Æfjorden. Det viste seg at Rånamassivet gir en kraftig tyngdeanomali. Egenvekta for alle bergartstypene ble målt og geologiske ...
Det ble målt tre gravmetriske profiler over ultrabasitten ved Nævernes-Strøm i Velfjord. Det ble også gjort målinger langs Aunvatnet. Ultrabasitten for- årsaker kraftige tyngdeanomalier, og modellberegninger viser at kroppen har en betydlig utstrekning mot dypet, og at den går inn under glimmerskiferen i øst ved profil 3. Mektigheten mot dypet langs de tre profilene kan være fra 200-350 m.
... i 1982. Ved Sivilvangen ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali. Tyngdemålinger på Hjerkinn og Sivilvangen. ...
... Mag, gravimetri, seismikk og IP er utført. En klart negativ tyngdeanomali og svake IP-anomalier er funnet. I 1988 ble det boret 22 hull ...
... i fast fjell. Gravimetrimålingene avgrenset en negativ tyngdeanomali påvist i 1987, samt reduserte anomaliens størrelse med ca. 0,5 ...
... ble utført for å bekrefte eventuelt avkrefte tyngdeanomali fra 1984. Elektriske målinger viser at mineraliseringene som ble ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og en rekke norske og internasjonale samarbeidspartnere, forsterker nå sin kartlegging av nordområdene.
... Målingene indikerer at løsmassene forårsaker en negativ tyngdeanomali på opptil 10.5 mgal. Tilpasset tyngdemodell gir et maksimaldyp ...
... ved sørenden av innsjøen Væleren, er det på- vist en tyngdeanomali av liknende karakter som over noritt-pluggen ved Erte- lien ...
Den gravimetriske undersøkelsen er avgrenset til de nedre ca. 10 km av Stjør- dalen, dvs. fra fjorden og opp mot Hegra. Målingene omfatter 408 observa- sjonspunkter, hvorav 328 er fordelt langs 7 profiler på tvers av dalen. Bougueranomalier er beregnet og framstilt som farge/kotekart. Det er utført modellberegninger av løsmassemektighet og fjelloverflatens forløp langs profilene.
... i måleområdet. Gravimetrimålingene har påvist en negativ tyngdeanomali ca. 400 m sørøst for massetaket. En mulig anomaliårsak er ...
... Væleren, 0.5 - 1.0 km nord for Ertelien, funnet en positiv tyngdeanomali av tilsvarende karakter som over norittpluggen ved Ertelien ...