30 results
Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av ... mistet livet i skredulykker i Norge. Men de ulike typene skred er naturlige prosesser, og daglige hendelser, som er med på å forme landskapet over tid. Ordene skred, ras, laup, fall osv, brukes om hverandre, og har ulik betydning i ...
Samfunnet kan tilpasse seg faren for skred ved å redusere risikoen gjennom sikring eller overvåkning og varsling. ... av de geologiske og miljømessige forhold som kan føre til skred er den mest avgjørende forebygging, og utføres av NGU. ... Iain Henderson, NGU Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for kartlegging av skredfare. ...
Mer innhold kommer snart...
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
... med fritidsaktiviteter, men også mange veier rammes av skred hvert år, og mange bolighus er bygget i skredutsatte områder. For å ... skredprosessene. Hva utløser skredene? Hvor går det skred, og hvor langt ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå? ...
Utløpsområdet omfatter arealet som kan nås av en mulig skredhendelse. Skredets rekkevidde og utbredelse beregnes ved hjelp av ulike modelleringsverktøy for de forskjellige skredtypene.
Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå.
... jordens overflate og det er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og ...
... avslører tydelig morfologiske spor knyttet til skred, spesielt ved DHM utarbeidet ved hjelp av laserskanning som har svært ... gjør det mulig å se morfologien og strukturer knyttet til skred tydelig, selv i områder med tett skog. Digitale høydemodeller ...
... disse naturfarene som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred, ville ikke topografien til jorden hatt dagens spektakulære form . I ... et jordskred med Mw 6.2 som totalt forårsaket rundt 500 skred i området og 11 mennesker mistet livet (Bilde tatt av R. Hermanns, ...
... 100 km inn i det alpine landskapet, er fjellskred den typen skred som hyppigst har forårsaket katastrofale hendelser. Flodbølger, som er ...
... til varme og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... til oppvarming og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... kartleggingsplanen fra NVE definerer jordskred som et skred som ofte starter med en plutselig utglidning, eller med et gradvis ... videre flomskred som et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp og raviner, gjel ...
... og karbonatsedimenter rundt korallrev. Undersjøiske skred og skredfare. Kartet viser hvor det har gått skred på havbunnen. De viktigste landformene er skredgroper, skredkanter og ...
For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også avanserte digitale metoder og klassifiseringssystemer.
... utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred, hvor sedimentene kan være ustabile, og hvor det er trygt å legge ...
... for å forstå geologisk relaterte farer som vulkanisme, skred og jordskjelv - og for forskning på geologiske ressurser, for eksempel ...
... er bosatt i disse områdene og kan dermed være utsatt for skred i bratt terreng . Det er en viktig jobb å kartlegge løsne- og ...
... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert kenozoisk ...
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
... for RAS Expansion) Grunnvannets betydning for skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon. Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare ...
... har variert (f.eks. grusressurser, marin leire, skred) men det har alltid vært viktig at kartene representerte et ...
... Ønskes nærmere oversikt over aktsomhetsområder for skred eller radon, fås disse under saksområdet Sikkerhet . Funksjonen ...
... dreneringsforholdene og utstrekningen av et eventuelt skred. Siden profilene ofte dekker et relativt stort område, vil målingene gi ...
... kan oppstå flere steder under MG. Dette gjelder kvikkleire, skred i marin leire, salt grunnvann med mer. Slike problemstillinger kan ...
... Marina, som er bygd ut i sjøen øst for sentrum. Submarine skred har tidligere gått i Trondheimsfjorden etter innfylling langs ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
I Noreg er det vanleg å finne skjel og andre spor etter havet langt inne på land, høgt over dagens havnivå. Årsaka til dette er at isen pressa Noreg ned under siste istid. Da isen smelta, fløymde havet utover store delar av dagens landområde.
1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.