2 results
... Raymond 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2011.003 Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning på land. Dette ...
... sand- og grusforekomster, men også noen forekomster av ur/skred- og forvitringsmateriale er registrert. Det er utført volumberegning for ...
1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.