Content type

Topic

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

72 results
... to prøver plassert i hver sin skål: en fra kvikkleire og en fra fastere leire. Legg på en liten belastning, og det skjer ... ferskvann fra nedbør eller grunnvann. Leira defineres som kvikkleire når saltinnholdet i porevannet kommer under en kritisk grense på ...
Forekomst av kvikkleire  Kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med ... og utvaskingen gjør derfor sedimentet ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire. Fortrinnsvis der det er ...
Mer innhold kommer snart...
... få oversikt over kvikkleireforekomster Kartlegging av kvikkleire Kartlegging av kvikkleire tar utgangspunkt i kjennskap til utbredelsen av hav- og ... og utføres av konsulenter. Endelig påvisning av kvikkleire må imidlertid skje i et laboratorium. Innsamling og testing av ...
... 170-180 meter siden forrige istid. "Korthus" Kvikkleire er dannet som finkornede jordpartikler på det som en gang var ... har steget inntil 180 meter, vil det si at vi ikke finner kvikkleire høyere enn ca 180 meter over havet i Trøndelag. Partiklene i leira ...
... over eksisterende kvartærgeologiske kart i områder hvor kvikkleire kan forekomme. Kartleggingen er i hovedsak utført av NGU. Det er ... for geologisk kartlegging av løsmasseri områder hvor kvikkleire kan forekommet ...
...     Alt om skred på www.skrednett.no Kvikkleire på kart Fenomenet kvikkleire er knyttet til istidshistorien og den påfølgende landheving der ...
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt over ...
... Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innen den løsmassetypen som kalles hav- og ...
... sjøbunnen er i dag tørt land på grunn av landhevningen. Kvikkleire kan dannes når det salte porevannet i leira blir byttet ut med ferskt grunnvann. Denne utvaskingen tar lang tid. Kvikkleire kan være ganske fast, men når den blir belastet for mye, vil ...
... Indikerer disse mulig fare for ustabil grunn (kvikkleire)? Hva forteller egentlig grunnforholdenes mektighet og ...
... ressurser har Oslo-regionen? Hvilken risiko utgjør kvikkleire, jordforurensing og radon på Østlandet? En stor konferanse trekker ...
... på bakken for å måle den elektriske motstanden i fjell og kvikkleire. - Resultater fra flere prosjekter med bruk av denne metoden, som ... vil gi vann- eller stabilitetsproblemer, sier Ganerød. Kvikkleire Resistivitetsmetoden har også vist seg god i forhold til å ...
... Når resistivitetsverdier i områder med potensiell kvikkleire skal tolkes, benytter NGU klassifiseringen vist i figur 2 som ... farge stabil, saltholdig leire, grønn-gul farge potensiell kvikkleire og rød-lilla farge grove masser/fjell. Tolkningen fra figur (A) er ...
Utvalgsleder Inge Ryan sammen med statsrådene på pressekonferansen.
... Inger-Lise Solberg, som har tatt en doktorgrad om kvikkleire, er ett av medlemmene i utvalget. I anledning ... Anslagsvis 110 000 mennesker i Norge bor på kvikkleire. På direkte spørsmål fra media, sa Inge Ryan følgende: - Vi ... opptatt av håndteringen av bekymringsmeldinger knyttet til kvikkleire. Alle som ser mistenkelige endringer i bakken, bekker og elver, ...
... i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder kvikkleire, sier Sletten. Interaktivt kvikkleirekart for Trondheim ...
Kvikkleire kan utvikles i leire som opprinnelig er avsatt i sjøen (marin ... norske landskapet. Hav- og fjordavsetninger, og dermed også kvikkleire, forekommer kun lavere enn dette nivået.  Marin leire på ... og marin grense.  Tilsvarende forekomster av leire og kvikkleire er alminnelig kjent i deler av Canada og Sverige. Hva er ...
... med utnyttelse av grunnvann fra løsavsetninger. Det opptrer kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i ...
... tilgang til data. I noen områder er kartlegging av kvikkleire sentralt for å kunne vurdere stabilitet i byggeprosjekter. Her vil sonderboringer indikere kvikkleire ved konstant eller synkende boremotstand, mens fastere leire ...
... Sveian ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Kvikkleire - Skrednett viser kart over alle områder hvor det er registrert forekomster av kvikkleire større enn ti mål langs vassdrag. Kvikkleire kan være ustabil ...
... avhenger blant annet av saltinnhold i leire. Der det er kvikkleire er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire ... fra NVE Les mer om skredet Les mer om kvikkleire og kvikkleirekart NVE har publisert en foreløpig verjson av ...
... øy i fjorden! KVIKKLEIRE: NGUs Jean-Sébastien L'Haureux og Trond Slagstad lot ungene få teste kvikkleire. Den harde massen ble plutselig en tyntflytrende velling. Magisk! ...
... to utvalgte områdene. Målingene har vist at det trolig er kvikkleire i begge de to områdene ved Finneidfjord. Ved Sjøsletta er området ... ut mot raskanten. Mot nordvest blir det antatte laget med kvikkleire tynnere, men det er ikke avgrenset da det fortsetter ut av ...
... karakterisering av leire, samt til å redusere/modifisere kvikkleire fare/risikosoner. Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, ... ett tørrskorpelag kan det være et betydelig innslag av kvikkleire i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. ...
... true bebyggelse, veger, havbruk, med mer dersom det finnes kvikkleire i grunnen. I rapportens sammendrag heter det at undersøkelsene ... (blå farger). Slike områder kan inneholde lommer av kvikkleire.   Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport ...
Kvikkleire blir som en tyntflytende suppe når den raser. ...
... glad for at Inger-Lise Solberg, med sin spisskompetanse på kvikkleire, på forbilledlig vis har bidratt til å finne årsaken til det ... Solberg er forsker ved NGU og har tatt en doktorgrad om kvikkleire. I februar ble hun oppnevnt til å sitte i Gjerdrumutvalget. - ...
Skjermbilde fra NGUs kart om marin leire. Farger i blått angir hvor det er MML.
... Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kalles hav- og ... svært ofte finkornige marine avsetninger, herunder leire og kvikkleire. Grovere løsmasser kan også forekomme. Stor: Områder med ...
... sted som bildet over, Høgmælen. Marin leire og kvikkleire Forskerne fastslår at det er viktig å kjenne til den marine ... til våre dager fordi det har noen steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store ...
... og bruker dem i vår hverdag. Andre tema er rasfarlig kvikkleire, bruken av grunnvann i drikkevannsforsyningen, den naturlige ...
... og geotekniske data veldig god. Alle prøver med påvist kvikkleire og alle saltinnholdsmålinger med verdier under 5 g/l har ... resistivitetsintervaller for saltholdig, intakt leire, mulig kvikkleire, tørrskorpeleire og grovere masser. Undersøkelsene i ...
... kartleggingen er det registrert 6 rasgroper fra tidligere kvikkleire- skred. Rasgropene består av silt/leire under et topplag av ...
... Rein kirke, og området har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire og stabilitetsforhold. NGU utførte også i 2009-2010 2D ...
... måledata bla med hensyn på å skille stabil salt leire fra kvikkleire, behandles utførlig i Solbergs doktorgradsarbeide. Geofysiske ...
... siste istid, er store deler av bygda gammel havbunn med mye kvikkleire. Det har derfor gått flere kvikkleireskred i området, det siste i 2012 strakte seg over 40 dekar. Der det er kvikkleire, er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire ...
... om fare og risiko knyttet til steinsprang, radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. Geologi er et detektivarbeid. ...
... annet 3D-modeller. For å indikere hvor det finnes kvikkleire for å forebygge kvikkleireskred er 2D elektriske ...
... og Louise Hansen. Fakta: Naturen sin dynamitt Kvikkleire fins i ein del område med marin leire, altså tidlegare fjordbotnar ... salte porevatnet som batt leira saman. Dermed vart det danna kvikkleire. Kvikkleire, i kombinasjon med høge skråningar og utgraving ved ...
... kravene gjelder spesielt arbeid i fjellskjæringer og kvikkleire. Statens vegvesen stiller nå nye krav til slitestyrke på pukk ...
... si at Trondheim er nokså stabil, sier Dehls. Fryktet kvikkleire Likevel slo forskerne alarm da de oppdaget bevegelser i den ... Dehls. Marin leire kan nemlig inneholde lommer av kvikkleire, som ved ulike påvirkninger kan utløse skred. Forskere ved ...

Pages

1 results in the search in employees.
Search for employees is based only on full text search, not on the facets.