Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

9872 results
Notatet inneholder resultatene fra en kvantitativ analyse av svovel, nikkel og kobber i 19 bergartsprøver. Seks av prøvene er dessuten analysert med hensyn på fosfor, og i to av prøvene er også klor- og fluorinnholedet bestemt. Det er videre tatt med en kort oversikt over de analysemetoder som er benyttet. Prøvene er mottatt fra Tore Vrålstad. Følgende prøver er undersøkt: Apatittgruben, Levik, Høle, Gilje, Gyadalen, Kvitingen, Oltesvik, Bjuland, Myklebostad, Moi, Kolltjørna.
1. Rapport vedr. mineraliseringer ved gamle skjerp i Leka / T. Prestvik 2. Foreløpig rapport vedr. Oppdrag LEK / T. Prestvik 3. Geologiske undersøkelser med tanke på helikopterbårne geofysiske målinger / Hans Helfrich Kopier av de to første også i perm merket NH 229
Da beryllium i de seinere år har fått en stadig større industriell betydning, er det viktig å søke å få en oversikt over våre forekomster av dette ele- ment. Vi har to beryllium-mineraler som dominerer; beryll og helvin. Beryll utvinnes fra pegmatittganger, særlig i Iveland, Setesdal og på flere steder langs sørlandskysten og i Østfold. Beryll tas vanligvis ut som biprodukt sammen med feltspat og kvarts.
null
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
Se NH 231E for oppdatert rapport 1972
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
En oversikt over bygningsstein i Nordland, om bruken og om de forskjellige geologiske steinprovinsene
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spilt en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei.
Har landskapet i Oslo og Akershus en historie? Hvorfor preges Østlandet av småkuperte åser og jordbruksland, mens bratte daler og dype fjorder kjennetegner Vestlandet? Svarene finnes i den geologiske historien.
Narvik kommune har en svært variert og meget spennende geologi. NGU og Narvik kommune ønsker med denne boken å gjøre kunnskap om det geologiske mangfoldet tilgjengelig ut over geologenes rekker.
Geologiske forhold virker inn på vår hverdag uten at vi kanskje er klar over det. Bruk av digital geologisk informasjon gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS) innen lokal areal- og ressursforvaltning kan gi:
I denne boka presenteres vakre trønderske landskap fra hav til høgfjell sammen med historien om hvordan Nord-Trøndelag og Fosen ble til.
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
Rørosområdet er et klassisk geologisk område, ikke minst gjelder dette sporene etter innlandsisen og isavsmeltingen.
En oversikt med ekskursjonsforslag. Varangerhalvøyas geologi er mangfoldig og spennende, og kyststripen har lenge vært et yndet sted for å studere bergarter og geologiske prosesser som har formet det landskapet vi ser i dag.
Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelstier og turstier i Alvdal. Med kvartærgeologisk kommunekart i M 1:60 000.
NGU har i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gitt ut "Geokjemisk atlas for Norge - del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter". Dette sier forfatterne om atlaset:
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet vannkilde, det inneholder lite organisk materiale og bakterier, men kan likevel inneholde stoffer som ikke er bra for deg.
Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form? Vi inviterer deg med i tidsmaskina til å sjå korleis is, eld og vatn har bygd opp og rive ned landskapet til den forma det har i dag.
Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk spennende område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene.
Utgivelsen av denne boka markerer avslutningen av "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms fylke". Programmet har foregått fra 1997-2002 i et samarbeid mellom NGU og Troms fylkeskommune.
Geologiske ressurser har alltid stått sentralt i samfunnet, fra steinalder, via bronse- og jernalder, til dagens oljealder.
I 2002 publiserte NGU et geologisk kart over Nord-Europa i målestokk 1:4 millioner. Dette heftet beskriver nærmere de geologiske forholdene geologien i de 24 landene og tre sjøområder som omfattes av kartet.
I boka "Til bunns i Barentshavet" presenteres for første gang resultater fra MAREANO-programmet for et bredt publikum.
Naturens flotte mineraler har fascinert menneskene i årtusener. Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som skaper de utroligste former og farger.
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
Finlands geologiske undersøkelse har, i samarbeid med natursteins-eksperter i Norge og Sverige, utgitt dette heftet om nordisk naturstein. Heftet utgis i UNESCO's "Geological science series".
Rapporten (på engelsk) presenterer resultatene av geologisk kartlegging i området Rånbogen-Saltvikfjellet på sydsiden av Ofotfjorden. Området omfatter den nord-østligste delen av Råna norittinstrusjonen og skiferen som ligger i tilgrensing. Rapporten omhandler bl.a. kobberkis- sinkblende-blyglansmieral- isering i skiferen og pentlanditt- kobberkisførende magnetkis mineralisering tilknyttet instrusjonen.

Pages