Content type

Publication type

Publication series

Year published

County

3 results
Brev: 4245/69G Rapporten omhandler muligheten for vannforsyning fra grunnvann i områdene Øvre og Nedre Eidfjord, Kinsarvik og Lofthus, dessuten eksisterende alternativer til vannforsyning på bakgrunn av planlagt minsket vannføring i elvene som nå har betydning for vannforsyningen. Nedreguleringen av vannføringen skyldes utbygging av Eidfjordverkene. Forurensning i brønner ved Hus er også vurdert.
I forbindelse med planleggingen av en eventuell omlegging av jernbanelinjen mellom Bolstadøyri og Dalseiddalen skulle en forsøke å klarlegge grunnforholdene for et tunnelpåhugg i Dalseiddalen. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger på vanlig måte. De fleste seismogrammene ble mindre gode. Det ble indikert overdekninger som varierer i mektighet fra ca. 2 meter til ca. 20 meter.
Grunnvannsforsyning div. steder i Kvam kommune.