3 results
Vurdering av grunnvannets bevegelsesretning og om uttak av masse i Herremoen vil forurense grunnvannet.
Rapporten gir en grundig fremstilling av en rekke geokjemiske undersøkelser utført ved NGU i tiden 1957-1968. Særlig utførlig er her arbeidet med å fremskaffe bakgrunnsinnhold for malmelementer i myrjord behandlet (semikvantitativ bestemmelser av Co, Ni, Ag, Cu, Mo, V, Mn, Pb, Zn, (Fe) for 13 forskjellige områder i landet). I tillegg er humifiseringsgrad, pH og askeinnhold samt volumvekt bestemt.
Det er foretatt naturgrunnlagsregistreringer med sikte på grunnvannsforsyning til, - og utslipp av avløpsvann fra ca. 600 hytter i ialt 12 delfelt i Raboskogen ( ca. 10150 mål's planområde ). Grunnvann fra fjellborete brønner bør kunne dekke behovet, men det må påregnes rel. høye bomprosenter ( massiv granitt ). Fluviale avsetninger ved Lonetjern kan utprøves m/ sandspiss. Resipientforholdene er gjennomgående vanskelige og utbyggingen anbefales begrenset til ca.