18 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Et ca. 16 km2 stort område ble målt gravimetrisk til hjelp for kartlegging av serpentinittkropper ved Raudberg-Kvilesteinsvatnet. Målingene skulle i første rekke være til hjelp for påsetting av borhull. Gravimetrisk residualkart framstilt. Flere anomalidrag påvist, den største 2,5 mgal og ca. 1 km lang.
Elektriske målinger er utført over mulig vannførende sprekksoner ved Vangsnes. Rapporten meddeler resultatene fra målingene og beskriver hendelsesforløpet etter de geofysiske målingene. Målingene gav få interessante anomalier og mulighetene for større grunnvannsuttak ble vurdert som begrensede. Oppdragsgiver ville likevel ha utført boringer, og resultatet fra disse må sies å være nedslående.
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder.
Avviksmåling av borhull i Raudbergfeltet med ABEM Reflex-Fotobor.
Rapporten beskriver talkmineraliseringene i Raudbergfeltet, Vik i Sogn, på grunnlag av resultater fra geologisk kartlegging, magnetometri, gravimetri og diamantboriong. Feltet inneholder svært store talkmineraliseringer som er ujevnt fordelt over feltets areal. De største talkforekomstene er knyttet til spesielle foldestrukturer i de ultramafiske bergartene.
Det er tatt ut tre borelokaliteter i fjell med tanke på grunnvannsforsyning til Vangsnes. Behovet er ca. 13 000 l/t som konstant ytelse.
Boreplasser i fjell er tatt ut fra supplerende vannforsyning til akvakulturstasjon. Som et alternativ anbefales løsavsetninger ved Sogndal utprøvet med tanke på grunnvannsuttak.
Geology of the Hemnefjord-Orkanger area, south-central Norway.Robert D.
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Rådata er presentert i tabeller og som enkeltelementkart. Transformerte og faktoriserte data er presentert som glidende gjennomsnitt på skraverte kart.
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Dette vedlegget til rapporten omfatter 158 kartbilag: rådatakart (enkeltelementkart) for alle grunnstoffer og prøvetyper, faktorkart (multielementkart) med glidende gjennomsnitt for transformerte data og bl.a.
Beskrivelsen finnes på kartet.
I samband med utarbeidinga av flyfototolka kvartærgeologisk fylkeskart over Sogn og Fjordane er det registrert 48 førekomstar/ objekt/område som er av intresse ved utarbeiding av kvartærgeologisk verneplan for fylket.
Beskrivelsen finnes på kartet.