20 results
I forbindelse med grunnvannsmodellering er det utført refraksjonsseismiske målinger langs fire profiler ved Misvær, Skjerstad kommune i Nordland. Samtlige profiler gir et detaljert bilde av plassering av grunnvannsspeil og fjell. Lengst i vest er dyp til fjell i størrelsesorden 20-30 m, mens det øker til 60-90 m mot øst-nordøst. Ett av profilene indikerer tilstedeværelsen av en fjellterskel.
Under the auspices of Nordlandsprogrammet, several initiatives have been taken to locate areas where natural conditions are present to establish large coastal aggregate plants. The investigations have been undertaken as a co-opertive project between industrial partners, the Nordland County Authority and NGU. This report is a compilation of investigations carried out previously.
I regi av Nordlandsprogrammet er det tatt flere initiativ for å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kyst- nære store pukkverk. Undersøkelsene er utført i samarbeid mellom industrien, Nordland fylkeskommune og NGU. Denne rapporten er en sammenstilling av tidligere utførte undersøkelser. I og med at kravene varierer både med hensyn til bruksområdet og innbyrdes mellom landene i Europa er det vanskelig å vurdere bergartskvalitet samlet.
Etter initiativ fra Hemnes kommune har NGU foretatt befaring av et steinbrudd ved Hemnesberget som er blitt benyttet for uttak til molobygging. Bruddet ligger gunstig til ved sjøen. Forekomsten består av en blanding av flere ulike bergarter, med granittisk gneis som den dominerende. En samleprøve av de berg- artene som opptrer på stedet er testet på mekaniske egenskaper ved NGU.
Drill hole samples from the Nakkan-deposit, Altermark, have been investigated with respect to mineralogy and chemistry. In addition a short description of whiteness analysed by Norwegian Talc Altermark is described. In general, the mineralogical investigation confirms earlier field description of the drill holes. The common composition of the talc-carbonate ore is about equal amounts of talc and breunnerite, and small amounts of chlorite and magnetite/chromite.
A combined geological, geophysical and geochemical exploration project aimed at finding new ore reserves in the vicinity of the Bleikvassli mine, Nordland county was initiated by NGU in 1993. A number of the anomalous areas detected during this regional survey were followed up with more detailed investigations. One of these was the Grasvatnet area where detailed geological mapping revealed sulphide-impregnations with restricted thickness and extent.
I regi av Nordlandsprogrammet er det av NGU tatt initiativ til å lokalisere områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. Arbeidet må sees i lys av det pågående prosjektet "Regional kystsoneplan for Helgeland" som har til hensikt å verne deler av kystsonen for inngrep. De undersøkte områdene er Kilheia i Flakstad kommune, Øyrfjellet i Gildeskål kommune, Velsvåg i Leirfjord kommune og Ursfjorden i Sømna kommune.
From Archaean to Proterozoic on Hardangervidda, south NorwayAnne Birkeland, Ellen M.O. Sigmond, Martin J.
I tidsrommet 18.-21. August 1997 gjennomførte Norges geologiske undersøkelse på oppdrag av Oljedirektoratet et grunnseismisk tokt i Andfjorden, i et område begrenset av koordinatene 69o5'N og 69o20'N, 16o50'og undersøkelsesområdet strekker seg fra helt strandnært og ut mot midten av Andfjorden fra ca 6-450 m vanndyp. Det ble benyttet 15 kubikktommers Sleevegun som lydkilde. Profilnettet som ble kjørt, omfatter 12 linjer derav 8 nord-sør retning med linjeavstand 185m.
In connection with investigations of the talc deposit "Nakkan" in Altermark, surrounding magnetic anomalies have been modelled and interpreted. The goal of this work is to get more knowledge about the possibility of finding addi- tional resources of talc in the vicinity of the Nakken deposit.
The aim of the present study was to obtain more data regarding geological relations between the massive sulfide ore and wall rock, especially the microcline gneiss, the genesis of which is a subject of discussion. Another objective was to get more data about the distribution of gold in the ore and wall rocks. The choice of mapping target was influenced both by geological relationships and interests of the mining company.
NGU utførte for Nordlandsprogrammet helikoptermålinger i 1993, 1994 og 1995 over et område ved Bleikvassli, Nordland fylke. Det ble målt total ca. 5400 profilkilometer. Disse målingene var et ledd i kartleggingen av potensielle malmreserver for Bleikvassli gruver og en ønsker å samtolke data med geologi og geokjemi. På grunn av topografien i måleområdet ble det ikke utført elektromagnetiske målinger i 1995.
Confidential until 31.12 2003. The Geological Survey of Norway executed a helicopter survey for Nikkel og Olivin A/S in November 1996. The survey included two small areas near Ballangen, Nordland. The total area covered approximately 150 line kilometers at a line spacing of 100 meters. Equipment operated in the survey included magnetometer and a four-frequency electromagnetic system.
"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell " er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema.
Bleikvassli Gruber ble den 25.september 1997 utsatt for setninger og vanninn- trenging. Dette resulterte i at gruva ble fylt med vann i løpet av en uke og at en 10 meter høy vannkraftsdam tilhørende Statkraft ble ødelagt. NTNU, NORSAR og NGU har fått i oppgave av Gjensidige Forsikring å vurdere årsakene til setningen i gruva, og spesielt muligheten for at et jordskjelv som er registrert i området kan ha utløst setningen. Denne rapporten utgjør NGU's bidrag til vurderingene.
I forbindelse med PROVA programmet ble det i Vefsn kommune anlagt en Ø170 mm rørbrønn som erstatning for en gravd brønn som forsynte Mosjøen lufthavn. Videre ble det gjennomført undersøkelser på Gløsen og Baogneset. På Gløsen er det mulig å ta ut grunnvann fra rørbrønner. Geunnvannskvaliteten er god, bortsett fra litt for høyt manganinnhold i enkelte prøver, mens kapasiteten er usikker.
Det er gjort en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S på Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et stikningsnett over forekomsten som er permanent merket. Forekomsten er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone på steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved NGUs Geodatasenter på Løkken.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Nordland Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grus- ressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grus ressursar i Nordland fylke.
På oppdrag fra Elkem Salten har NGU utført TFEM-målinger over Kong Oscr-feltet i Sulitjelma. Kong Oscar-feltet ligger ca. 7 km SSØ for Sulitjelma og er tidligere kjent for flere små kisrike skjerp med bl.a. kobberkis, sinkblende og høye Ag- og Au-gehalter. Oppgaven var å kartlegge utgående av Kong Oscar-sonens bergarter, samt eventuelle dypliggende mineraliseringer i bergartenes forleng- else mot dypet.