Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

619 results
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og hagevanning.
Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU gjennomførte i Gol i 2015/16, og er tenkt som et hjelpemiddel for faresonekartleggingen av området som NVE skal gjennomføre i 2017.
Detaljert kvartærgeologisk kart med fokus på skråninger. Se også NGU-rapport 2017.011: "Gol: utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid"
Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen i Hønefoss kommune.
Rapporten summerer opp mål og produkter av berggrunnskatlegging prosjektet i Kongsberg-Modum-Hønefoss området, som ble utført på NGU mellom 2010 og 2018.
Det var ønsket vannforsyning til ca. 30 hytter. Bergarten i området er massiv gneis med mye glimmer. Boring i fjell ble frarådet. Det ble anbefalt å ut- nytte en bekk samt å grave noen brønner.
Det var tidligere boret en brønn til ca. 90 m, helt uten vann. Bergarten er massiv kvartsitt. Det ble frarådet å bore flere brønner, prøv heller å grave en brønn.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Bergarten i området er kvartsrik gneis tildels kvartsitt. Boreplass ble tatt ut.
Vurderinger av en fastlagt tunneltrase for overføring av vann i åpen tunnel. Mulige grunnvannsinnslag og forurensningsfare ble vurdert.
Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
I alt 7 hytte / boligfelt ble befart med sikte på vannforsyning og vurdering av resipientforhold for ca. 1250 pe. En rekke løsninger tilpasse de naturgitte forhold i feltene er presentert.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.

Pages