Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

322 results
På tomten var det boret 2 brønner, begge uten vanninnslag av betydning. Det ble anbefalt visse tiltak, som siste alternativ ble det tatt ut bore- sted for en ny borebrønn. Bergarten er sliregneis.
Det var ønsket vann til 2 gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut til hver gård. Bergart begge steder sliregneis.
Grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Kvartsittisk gneis. Boreplass tatt ut.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart lys grå gneis med Amfibolittlag.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergarten er finkornet gneis og noen amfibolittlag.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart finkornet sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. 2 alternative bore- plasser ble tatt ut. Bergart sliregneis med hovedstrøk nord - nordvest - nordsydøst, nær loddrett fall.
Forslag til drenering av for høy grunnvannstand, Drøbak kirkegård.
Chemical analyses of main, minor and trace elements have been made of Ordovician black (alum-) shale samples collected at two different localities and one waste pile in the greater Oslo area. The study is aimed at identification of differences between black shales from different localities by using main and trace element concentrations in whole rock for "fingerprinting".
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over Krokskogen, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to be used with geological datao to help determine the best route for tunneling from Sandvika to Hønefoss. Approximately 900 line-kilometers of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average flying height was 80 m.
Ved boring i lavabergarter har en kommet inn i en uanminnelig massiv porfyr som opptrer i Lommedalsområdet ( rombeporfyr nr. 6 ). Det er vanlig at en må bore gjennom denne bergarten uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget på 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative borplass som ble tatt ut under befaringen.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. (Feilmerket O-76068)
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anbefalinger for utbedring av gravet brønn, for vannforsyning til hytter og teltleir.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til 3 hus- stander i 2 hus.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Det var ønsket vann til to familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Distribution of rock fragments, grain size and chemical elements of tills in the Lake Mjøsa area, eastern NorwayBjørn A.
Geology and structural evolution of the Precambrian rocks of the Oslofjord - Øyeren area, Southeast Norway.Ole GraversenPage(s): 1-50 + ka
Extra thin sections have been made of Ordovician black (alum-) shale samples collected at two different localities and one waste pile in the greater Oslo area.
The KONTIKI final report summarises the results from the three-year KONTIKI project (CONTInental Crust and Heat Generation In 3D) established by NGU and StatoilHydro to improve the understanding of heat flow along the Norwegian continental margin. A compilation of c. 4000 new and old geochemical data is used to produce the first map of radiogenic heat production in bedrock, covering large tracts of Norway. In general granitic rocks have higher heat production than intermediate and mafic rocks.
Det er ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Gneisbergartene på stedet er nær totalt overdekket, og en boring i disse vil være svært risikofylt. Det kan være aktuelt å grave brønner langs Vorma, hvor det er en brønn fra før. Prøvepumping av denne, og bakteriologisk undersøkelse av vannet foreslås. En søppelfylling i nærheten kan forurense Vorma, og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer.
Borhull 2 ble forlenget fra 129.30 til 216.40 m. Det viser at Elsjøfeltet intruderes av biotittgranitt fra undersida. I tillegg viser kjernen 4 andre finkornige intrusiver. Bergartene er propylittisk omvandlet i hele kjerne- lengden, kvarts-sericitt omvandling og breksiering opptrer hyppigst i de nedre deler, mens leiromvandling er vanligst i de øvre deler av lengden. Molybdenglans i uøkonomiske mengder opptrer spredt på stikk eller impregnert i kvarts-sericitt omvandlede soner.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig etter drenering av bore- brønn mot tunnel.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til feriehjem.
Uttak av borplass i gneisbergarter for vannforsyning til gårdsbruk.
Eksisterende borebrønn, 65 m. dyp, var blitt forurenset, sannsynligvis fra løpegårdene for hundene. Ny boreplass ble tatt ut. Bergarten er gneis- granitt.
Hyttefeltet forsynes med vann fra en borebrønn, ca. 60 m. dyp, kapasitet ca. 1 500 l/t. I perioder er det behov for mer vann. Det bor i alle fall bygges et utjevningsbasseng, og ny boreplass ble tatt ut.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Det var ønsket vann for vanning av en planlagt glattkjøringsbane. Alternativ boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å ta vann fra et nærliggende tjern.
Rapporten er en oppsummering av resultatene fra oppdateringen av Grus- og Pukkdatabasen som ble gjennomført for å gjøre informasjonen bedre tilpasset dagens behov for grunnlagsdata i arealplanlegging både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I de kommunene som omtales i rapporten er det bare Aurskog-Høland som har sand- og grusforekomster som gjør kommunen selvforsynt med slike masser i de nærmeste åra. Det som tas ut brukes i dag som betongtilslag.
Vannressurskart 1914 II, Askim er under arbeid. Under feltarbeidet ble det oppdaget interessante grunnvannsreservoarer innenfor Aurskog-Høland kommune. Kommunen arbeider i disse dager med vannforsyningsplaner. Dette er en foreløpig orientering til kommunen vedrørende de undersøkelser som er gjort. Det pekes på mulighetene for en mer detaljert undersøkelse av grunnvann som alternativ vannforsyningskilde.
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Grunnvannsforsyning ved fjellboring anbefales.

Pages