9 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Using a modified version of the USGS MODFLOW code, coupled with a Penman- Grindley type recharge model, it has been possible to produce a transient, 3- dimensional groundwater flow model of the Øvre Romerike aquifer. A steady state model has been calibrated against 183 regional water level observation data from autumm 1975 and against the flows in groundwater-fed springs and streams.
28 samples of groundwater from bedrock boreholes in three distinct Norwegian geological provinces have been taken and analysed for content of 222Rn, U and Th, together with a wide variety of minor and major species. Results are documented in NGU reports 93.121 and 93.126. This resport documents the locations and further details of the sampling points.
Etter oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Hamar har NGU utført geofysiske målinger over tre deponier og to tankanleggsområder ved Gardermoen flystasjon, Ullensaker kommune, Akershus. Metodene som ble anvendt var magnetometri, elektromagnetiske målinger (EM 31) og georadar. I deponiområdene har det for en stor del vært mulig å kartlegge omriss av deponiene. Det var ikke mulig å kartlegge dyp eller volumforhold i deponiene.
Rapporten presenterer data som er innsamlet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden 1966 - 1992. Dette gjelder sedimentologisk profilbeskrivelse og kornfordelinganalyse samt vannanalyser for dataene fra 1966-75, samt profilbeskrivelse og kornfordelingsanalyser fra forurensningsundersøkelser utført i perioden 1990-92. Det er beregnet permeabilitetsverdier for disse data og noen av brønnene som ble boret av NGI i forbindelse med HOVEDFLYPLASS- PROSJEKT, GARDERMOEN.
På oppdrag fra Carl.H. Knudsen AS, har NGU utført georadarmålinger i et område rundt Nordmokorset i Nannestad kommune. Formålet med undersøkelsen var å forsøke å finne best egnet område for videre boringer i forbindelse med grunn- vannsuttak fra løsmasser. Georadaropptakene viser stort sett grunnvannsspeil på 2-6 m dyp. Penetrasjonen er jevn og moderat, og i gjennomsnitt kan det sees reflektorer ned til 400 ns.
Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 Bq/l, 7,6 ug/l og 0,02 ug/l for henholds- vis Rn, U og Th, med maksimumsverdier på 8500 Bq/l, 170 ug/l og 2,2 ug/l. Vanlig foreslåtte drikkevannsgrenser ligger i området 8-1000 Bq/l for radon, og 14-160 ug/l for uran.
28 grunnvannsprøver er hentet fra borebrønner i fast fjell i Trøndelag, Hvaler og andre deler av Oslofjord. En klar sammenheng mellom mange kjemiske parametre og litologi/geografisk lokalisering er påvist. Parametre som Rn, U, Th, Si, Al, Fe, Na, Cd, Cu, Zn, Cr, V, F, Cl, SO4=, Y, Be, Mo, Bi, La, ledningsevne, Rl, Zr, Pb og B har høyeste konsentrasoner i Iddefjordgranitten ved Hvaler, mens Ca, Mg, Sr, Rb, Cs, pH og alkalitet har høyeste verdier i Trøndelag.