6 results
Beskrivelsen finnes på kartet.
Den 13. desember 1990 ble det oppdaget en lekkasje av opp til 10.000 liter fyringsolje fra et tankanlegg ved bygning nr.14 ved Sessvollmoen militærleir. Det er funnet at opp til ca. 600 m3 av jord kan være forurenset av mineral- olje pr. 21.mars 1991. Den høyeste målte konsentrasjon er 14/g/Kg tørr masse. Oljeinnholdet ser ut til å være mindre enn massenes retensjonskapasitet, slik at det ikke forutsettes stor videre nedtrengning av oljekroppen mot grunn- vannet.
I forbindelse med brønnboring hvor man fikk salt vann i hullet, ble det registrert salt smak i annen borebrønn 100 m unna. Det antas å være andre grunner til saltsmaken enn den nye borebrønnen, men for sikkerhets skyld anbefales den nye brønnen å tettes med bentonitt.
Norges geologiske undersøkelse fikk i oktober 1990 i oppdrag fra FBT/HR å undersøke løsmasser og grunnvann ved Trandum militærleir for mulige forurens- ninger. De hydrogeologiske undersøkelsene viser store variasjoner i hydrau- lisk konduktivitet. Den gjennomsnittlige nettohastigheten i området mellom Trandum fyllplass og Forsvarets brønnområde er beregnet til 1,58 m/døgn.
Som et ledd i undersøkelsene av forurenset grunn ved Trandum har NGU utført målinger med georadar. Hensikten med dette var å se om det kunne påvises lagdeling i den tørre del av avsetningen som kunne være lederhorisont/barriere ved eventuell spredning av forurensning. I store deler av området er det kartlagt en nær horisontal reflektor på 5-10 meters dyp, og under denne er det stedvis påvist skråsjikting. Dette indikerer en klassisk deltautbygning med "topset" og "foreset".
Rapporten beskriver resultatene og geologiske og geofysiske undersøkelser i området Grønnsjøen-Nordre Holsjø, Eidsvoll. Hensikten med undersøkelsen var å påvise eventuelle nye gullholdige sulfidmineraliseringer i området. IP-gradientmålingene har resultert i defineringen av et relativt lite antall av svake til meget svake anomalier (3-6 5 IP-effekt) som sjelden har en ut- strekning på mer enn 50 m.