19 results
I forbindelse med at riksvei 120 skal utvides/utbedres, ble det vurdert om arbeidet ville kunne skade 3 brønner i ømrådet. En vurdering blir gitt, og nye vannkilder ble påvist.
En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre vann. Nå må det bores en ny brønn. Boreplass ble tatt ut.
Boligfeltet ved Tøien gård, som forsynes med grunnvann fra fjellbrønner, hadde behov for tilleggsvann. 2 boreplasser i Nordmarkitt ble tatt ut.
Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er forholdsvis massiv gneis med strøk nord-syd og steilt fall mot øst. Boreplass ble tatt ut.
Grunnvannsforsyning til inntil 4 gårdsbruk. Bergart gneisgranitt. Boreplass tatt ut.
Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart grovkornet gneis, tildels sliregneis.
Det var ønsket tileggsvann til eksisterende vannverk. I alt ble 4 boreplasser i fjell tatt ut.
Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. blir fylt med leirslam. Boreplass ble tatt ut.
Vurdering av brønnskade i forbindelse med veiarbeide.
Vurdering av mulige brønnskader som følge av nyboret brønn.
Anvisninger av borested for vannforsyning til fem boliger.
Anvisning av boresteder for hagevanning til 6-8 boliger, Sogsti, Drøbak
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig, Hellvik i Bunnefjorden.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisninger av borested for vannforsyning til boliger etter brønnskader i forbindelse med veibygging.
I forbindelse med et større veiarbeid var det en rekke grunneiere som mente at deres brønner var blitt skadet. Rapporten gir en vurdering av forholdene, og anviser eventuell erstatningsform.
Beskrivelse av foreløpige forundersøkelser for mulig grunnvannsanlegg, Oppegårdstjern. Det generelle bildet viser vannførende grus under 10-12 m leire.
NGU har fått i oppdrag å utføre en undersøkelse av de drivverdige grusavsetningene innen kommunen. NGU har samtidig arbeidet med følgende prosjekter: Grunnvannsundersøkelser, Kvartær og hydrogeologiske undersøkelser. Rapporten bygger på feltarbeid og laboratoriearbeid, samt gjennomgåelse av tidligere undersøkelser. Innen Ullensaker kommune er det store arealer med sand og grusforekomster av god, tildels meget god kvalitet.