Content type

Publication type

Publication series

Downloadable

Year published

County

384 results
NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. Området i og rundt Fredrikstad har komplekse grunnforhold med setningssensitiv leire, med stedvis stor tykkelse i dalførene. Berggrunnen er preget av gamle forkastnings- og/eller bruddsoner med soner av dypforvitring der fjellet er delvis omdannet til leirmineraler.
Anvisninger av borested for vannforsyning til planlagte boliger.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger og vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
Det var ønsket vann til en enebolig (Moltebergveien). Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en planlagt enebolig (Molteberveien). Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig og noe vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et leirsted. Brønnboring ble frarådet.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Tidligere boret til 50 m uten resultat. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en husholdning. Boreplass ble tatt ut. Bergart er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Anvisning av alternative boresteder for vannforsyning til gårdsbruk.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2, alternativt 4 familier. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til planlagt aldershjem. Boreplass ble tatt ut. Bergart migamitt.
Det kvartærgeologiske fylkeskartet Østfold i M.125 000 er basert på tidligere kartlagte områder i M 1:50 000, og videre kartlegging i et område dekket av de fem grensekartene Vestmarka, Stangebrot, Øymark, Aspern og Kornsjø, regnet fra nord til sør. I rapporten her gis en kort oversikt over den kvartærgeologiske historien som er mest relevant for ylkeskartet og dets innhold, samt kort omtale av de ulike løsavsetninger og spor etter spesielle geologiske hendelse.
Det var ønsket vann til vanning av idrettsbanen. Det ble frarådet å bore etter vann p.g.a. fare for saltvann. Bergarten er granitt.
Det var ønsket vann til en hytte og vanning til et gårdsbruk. Bergarten i området er granitt. Alternative boreplasser i fjell og løsmasser ble tatt ut.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er gneis og noe amfibolitt.
Det var ønsket mer grunnvann til campingplassen. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sandsten.
Det var ønsket vann til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk, eventuelt også til vanning. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er grovkornet gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er sliregneis.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er sliregneis.
Beskrivelse til kartet finnes i NGU-rapport 2017.041
Det var ønsket vann til et leirsted med noen hus. Borested ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Alternative boresteder ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til 1 eller 2 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Berg- arten i området er granitt.
Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket vann til en enebolig. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til et småbruk. Boreplass ble tatt ut. Bergart gneis.

Pages