78 results
Plotteversjon 2007
Vedlegg til NGU-rapport 2006.093
Vedlegg til NGU-rapport 2005.004
U-Pb zircon ages of a tonalite and a granodiorite dykefrom the southeastern part of the Bindal Batholith,central Norwegian CaledonidesAugust L. Nissen, David Roberts, L.
Kvarts-monzonitt med blå opaliserende kvarts i Hadsel: Denne er lovende og må vurderes etter det er laget polerte plater av den. Det mest interessante stedet for uttak er ved Ånnstad og i Ånnstaddalen hvor også de topografiske forholdene for drift ligger godt til rette. Anortositt ved Ytra Straumfjord, Eidsfjorden i Hadsel: Bergarten er meget pen og langs deler av fjorden har anortositten svak blålig og rødlig Schiller-effekt.
The high-sensitivity Southern Nordkapp Basin Aeromagnetic Survey (SNAS-06) was carried out in an area of app. 4000 km2 in the Barents Sea, offshore Finnmark, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, statistical levelling, floating differential median micro-levelling and directional cosine filtering (decorrugation). Three maps were produced for the survey area.
The report presents the results of diamond drilling carried out by MoMin AS in the Mofjellet Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data.
Confidential to 31.12.2008 The report presents a 3D model of the entire mid-Norwegian margin, with special emphasis on the Trøndelag Platform. Based on the interpretation of OBS profiles, long-offset seismic reflection and petrophysical data the crustal structure was modelled. Seismic horizons provided by Statoil were used to refine the model in the area of the Trøndelag Platform.
Undersøkelse av potensielle forekomster av zirkon, high-tech-metaller og feltspat-kvarts i bergarter som opptrer på Fitzöe skogers grunn. Fortrolig til 31.03.07.
Trace element concentrations of quartz in the fine- to medium-grained granitic/granodioritic gneiss from the Knaben locality were determined by laser ablation ICP-MS in order to determine the quartz raw material quality. Two quartz generations can be distinguished texturally and chemically within the provided sample: fine-grained quartz of the fine-grained gneiss host and quartz schlieren of the layered mineralised part of the sample.
Detailed study of the gravity field and the isostatic state of the Barents Sea Region shows that the Eastern Barents Sea basins are not typical rift basins. They show distinctive features as large wavelengths, high lithospheric mantle density, thick sequence of sediments, a flat Hoho and high elastic thickness, which are normally associated with cratonic or intracratonic basins.
På oppdrag fra Askøy kommune har NGU utført en gradientanalyse, gjort en kort befaring og gitt generelle råd om hvordan kommunen bør arbeide med problemstillinger knyttet til skredfare. De vedlagte kartene (på CD) viser kun hvor bratte skråningnene er og fremstiller ikke skredfare. Helningsklassene som er benyttet her er 27-30 grader, 30-38 grader, 38-45 grader og større enn 45 grader.
NGU har i 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag for kommunenes arealplanlegging i sjø, med hovedfokus på habitater og naturtyper. NGU har bidratt med digitale kart, som viser utbredelse av skjellsand, samt digitale kart over bunnsedimenter, hentet fra NGUs databaser. Israndavsetninger i sjøen er tolket fra batymetriske kart, kvartærgeologiske kart på land, og publikasjoner.
Frie emneord: Klausulering NGU har på forespørsel fra Grimstad vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde med et fokusert utstrømningspunkt i løsmasser. Kilden har sitt tilstrømningsområde i dalsiden opp mot fjellet Skjeggen i et uberørt område med ubetydelig menneskelig aktivitet.
Forkortet: Hydrogeologiske undersøkelser ved Urnes stavkirke viser at kirken er fundamentert på relativ finkornig morenemateriale med en generelt lav hydraulisk ledningsevne. Sonderboringer har påvist at mektigheten til morenedekket varierer fra cirka 2,0 m ved den nordlige grensen av kirkegården til mer en 11,0 m direkte sør for kirkegården. Under kirken er løsmassetykkelsen cirka 6,0 til 8,0 m over fast fjell.
Forkortet: -Totalt er 270 brønnlokaliteter besøkt, hvorav 213 brønner er filmet med videokamera. Filming i de resterende 57 brønnene var ikke mulig hovedsakelig med bakgrunn i tekniske forhold i brønnene. -Status for brønnsikring/brønnavslutning er vurdert for 240 brønner.
Forkortet: This Fourth ESF SEDIFLUX Science Meeting & First Workshop of I.A.G./A.I.G. SEDIBUD Workshop builds on three previous ESF SEDIFLUX Science Meetings held in Saudarkrokur (Iceland) in June 2004, Clermont-Ferrand (France) in January 2005 and Durham (UK) in December 2005. The theme of the Meeting is "Source-to-Sink-Fluxes and Sediment Budgets in Cold Environments".
NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Grünerløkka i Oslo. I 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly, kvikksølv, arsen og/eller PCB anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 16 av de undersøkte barnehagene.
NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo. I 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren og/eller bly anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser anbefales i disse barnehagene. Det ble observert mulig bruk av CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke i 22 av de undersøkte barnehagene.
Kvartsittene vest og sørvest for kvartsittbruddene ved Litangen, Kilsfjorden ved Kragerø er blitt undersøkt med henblikk på kartlegging av nye reserver av kvartsitt som råstoff til silikomangan-produksjon. Undersøkelsene i 2005 er en videreføring av undersøkelsene som ble utført i 2004, og ved disse nye undersøkelsene har områdene sør for det undersøkte området i 2004 blitt prioritert.
Etter NGU-rapport 2006.029 "Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre asfaltkjerner med høye konsentrasjoner av PAH-16.
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten som NGU har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2005. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge, en prøvetakingsrunde i Nord-Norge samt noen dagsturer i Midt-Norge er blitt gjennomført. Til sammen 68 vannprøver er analysert på NGU-lab.
Forkortet: I forbindelse med Inger-Lise Solbergs doktorgradsarbeide er det utført geofysiske målinger i Buvika, Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Doktorgradsprosjektet finansieres av Interntaionalt Centre for Geohazards (ICG), NGU, NTNU og NVE. Hensikten med målingene var å kartlegge løsmassetyper og utbredelse i det aktuelle området for doktorgradsarbeidet.
Forkortet: I forbindelse med Åknes/Tafjord-prosjektet, har NGU utført geofysiske målinger ved Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Tafjord i 2004 og 2005. Denne rapporten dokumenterer de geofysiske data, gir foreløpige tolkninger av geofysikken, diskuterer metodiske forhold og gir anbefalinger om nye geofysiske undersøkelser.
Forkortet: I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse.
Forkortet: The western coast of Norway is particularly vulnerable to active rockslide development due to the recent post-glacial uplift and the deep incision of the fjords created by glacial activity, leading to extremely steep fjord sides. The purpose of this work was to determine the influence of structural geology on the hazard analysis related to large rock avalanches in the Storfjorden area.

Pages