13 results
Neotectonics in the Ranafjorden area, northern NorwayOdleiv Olesen, Svein Gjelle, Herbert Henkel, Tor Arne Karlsen, Lars Olsen, Terje SkogsethPage(s): 5-8
Norges geologiske undersøkelse har boret tre grunnvannsbrønner i fjell for Tangvika/Ingdalshagan Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 180 l/t for Bh 1, 72 l/t for Bh 2 og 650 l/t for Bh 3. Vannanalysene viser at grunnvannet fra Bh 1 har for høyt innhold av jern og aluminium. I Bh 2 har grunnvannet for høy innhold av fluorid og mangan, mens i Bh 3 er manganinnholdet for høyt. Turbiditeten i Bh 1 og Bh 2 er for høy, men forventes å synke ved lengre tids pumping.
Som en videreføring av GiN-prosjektet i Selbu kommune er det foretatt opp- følgende grunnvannsundersøkelser i Innbygda (Tømmerdalen og Garbergselva), i Øvrebygda og i Flora. I Tømmerdalen er det ikke påvist større grunnvanns- ressurser, mens det ved Garbergselva er påvist muligheter for grunnvanns- uttak fra en 5-10 m tykk elveavsetning av sand og grus. I Øverbygda er det påvist muligheter for grunnvannsuttak fra breelv- og elveavsetninger, både ved Rotlas og Kalvåas utløp i Nea.
Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ble det boret 21 sonderboringer, samt georadarundersøkelser. På alle steder ble det påvist grunnvannsforekomster som kan dekke de oppgitte behovene. Det ble foretatt langtids prøvepumping ved Storoddan og på Eide.
I prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) og oppfølgende grunnvannsundersøkelser foretatt i perioden 1990-1994 er det gjort detaljert kartlegging av grunnvanns- ressursene ved ca. 40 forsyningssteder i 20 kommuner. Det er gjort over 5 km med sonderboring, satt ca. 150 prøvebrønner, gjort 18 langtids prøvepumpinger, boret 23 fjellbrønner og foretatt 565 vannanalyser.
A regional heavy-metal survey of the Trondheim (1:500 000) map sheet was carried out using seaweed as a sample medium. No values elevated above that explainable as regional background were observed for ash, Mo,Pb,Hg or As. Analyses were also performed for Ca,Na,and F but are not reported here.
A palaeomagnetic investigation of the Early-Ordovician (middle to late Arenig) sheeted dyke complexes of Meldal has revealed a complex multicomponent magneti- zation history. Three components of remanent magnetization were identified on their differing dysbilities, 'L' (low stability), 'I' (intermediate) and 'H' (high stability). The 'L' component is condidered to be a recent overprint.
Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 2.800 l/t for Bh 1 og 240 l/t for Bh 2.
På forespørsel av Malvik kommune er det gjennomført hydrogeologiske undersøk- elser i Mostadmarka. Under befaringen ble det valgt ut fire områder for videre undersøkelser. Undersøkelsene har gått ut på å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser; fjell er ikke vurdert. Vannbehovet er satt til 1,5 l/sek. Denne rapporten beskriver resultatene fra undersøkelsen av de to områdene som ligger nærmest dagens vannkilde: Inner Damtjern.
Som en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser til fire forskjellige forsyningssteder i Rissa kommune. Ved Selnes er det boret to fjellbrønner med for lav kapasitet. Kvaliteten var god i den ene, mens den andre ga for saltholdig vann. I tillegg er det under- søkt en mindre løsavsetning, men kapasiteten på en testbrønn var for lav.
Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Mostadmarka. Undersøkelsene ble gjort for å finne en ny vannkilde til Mostadmarka vannverk som har et vannbehov på ca. 1,5 l/s. Ut fra tidligere kvartærgeologisk kartlegging og feltbefaringer ble følgende tre løsmasseavsetninger valgt ut for videre undersøkelser; en breelvavsetning langs Vikaelva og i Lauvdalen, breelv-elveavsetning langs Homla ved Follahaugen og en breelv/elveavsetning ved Homla like nord for Verket.
Det er gjort geofysiske undersøkelser og sonderboringer med testpumping og prøvetaking på Svean, Litjelva, Brøttem, Målsjøen og Vassfjellet for å av- dekke løsmasser med tilstrekkelig mektighet og kapasitet til å dekke Klæbu kommunes behov på 25 l/s. På bakgrunn av resultatene fra forundersøkelsen, ble det valgt å gå videre med prøvepumping på ei elveslette på Mosve ved Sveian. Prøvepumpingen pågikk i 71/2 mnd.
NGU har på oppdrag fra advokat Berg lagd ressursregnskap for sand, grus og pukk i Orkdal kommune. Hensikten har vært å se på utviklingen siden tilsvarende regnskap ble gjennomført for årene 1988 og 1989. Innhenting av informasjon har skjedd via telefon til produsenter og forbrukere av disse byggeråstoffene. Det har siden 1988-89 vært en dramatisk reduksjon av uttak og forbruk i kom- munen.