7 results
Kartbeskrivelse i NGU Skrifter nr. 112
Plotteversjon 2006
Neotectonics in the Ranafjorden area, northern NorwayOdleiv Olesen, Svein Gjelle, Herbert Henkel, Tor Arne Karlsen, Lars Olsen, Terje SkogsethPage(s): 5-8
A regional heavy-metal survey of the Trondheim (1:500 000) map sheet was carried out using seaweed as a sample medium. No values elevated above that explainable as regional background were observed for ash, Mo,Pb,Hg or As. Analyses were also performed for Ca,Na,and F but are not reported here.
På oppdrag fra Nesset kommune har NGU utført georadarmålinger ved 4 lokaliteter langs Eikesdalsvatnet. Målingene var et ledd i undersøkelsen av muligheten for uttak av grunnvann i løsmasser. Hensikten med målingene var først og fremst å få oversikt over løsmassestrukturer og eventuelt dyp til marine avsetninger. Georadaropptakene fra de fire lokalitetene viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire.
I perioden juni-september 1994 ble det gjennomført langtidsprøvepumping av et grunnvannsmagasin i Eresfjord i Nesset kommune. Ut fra prøvepumpingsresultatene er samlet produksjonskapasitet for de to etablerte brønnene beregnet til 50-60 l/s. Total produksjonskapasitet for magasinet som helhet anslås til minimum 100-150 l/s. Grunnvannet har meget lavt ioneinnhold, lav alkalitet og relativ lav pH.