266 results
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 1200 l/min. Det kan tas ut mindre grunnvannsmengder ved horisontale brønner i området ( 0400,5-6438,8 ), men vannkvaliteten var mindre god og utbygging frarådes.
Forekomsten var i drift før arkeologiske funn av klebersteinsgryter i 1969. I 1972 foretok NGU en geologisk undersøkelse av forekomsten med tanke på ny drift utenfor de arkeologisk interessante feltene. Denne rapporten inn- eholder resultater fra kjerneboringer sommeren 1974. Boringen har vist at det er tilstrekkelige mengder av restaureringsmateriale til Nidaros Dom- kirke i uoverskuelig framtid. Kvaliteten er blant det beste som er kjent i Norge.
Befaringen av forekomstene er ment som en innledning til kommende større prospektering i dette området. Rapporten tar først for seg den regionale geologien, og går deretter inn på de enkelte forekomster. Mulig anvendelse av geofysiske målemetoder blir også diskutert. Det konkluderes med at et mer detaljert geologisk kart enn det som eksister- er må være grunnlaget for den videre prospektering etter nye forekomster, og det foreslås en mer utstrakt bruk av geofysikk.
Analyseprotokollen fører resultatene av samtlige borekjerneanalyser foretatt i forbindelse med Stavanger Staals undersøkelse av Bruvannsfeltet med diamant- boringer 1971-1975, og dessuten bl.a.: En beskrivelse av oppsluttningsmetoden med Br for sulfid-Ni bestemmelse. Sammenligning av resultater mellom Br metoden, syreoppsluttning ogrøntgen- bestemmelse. En grafisk fremstilling av Ni:S- forholdet. Edelmetallanalyser. Omfattende analyser av endel sammenslåtte prøver. Egenvektsbestemmelse.
Stavanger Staals undersøkelse av Bruvannsfeltet 1971-75 omfattet diamant- boring av 91 hull, tilsammen 24.743 m. Rapporten fremlegger en geologisk beskrivelse av kjernen fra disse boringer samt en nybeskrivelse av fra tre hull boret i 1960.
Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 500 l/min. Boringer i pkt. 1; 4043 64638, pkt. 2; 4043 64634 og pkt. 3; 4041 64649. Anbefalt vertikal rørbrønn ved pkt. 3.
Dette er en hovedoppgave ved avdeling for teknisk fysikk ved Norges Tekniske Høgskole. Oppgaven ble utført ved NGU med fysiker Arne Breen som veileder.
Vannforsyning boliger, Lekvenvågen.
Vannforsyning til Rondablikk Høyfjellshotell.
Vurdering av mulighetene for vannforsyning fra dypbrønnsboring i fjell fra forskjellige konsentrasjoner på øya Sekken syd for Molde.
Forslag til seismiske undersøkelser og undersøkelsesboringer for å bringe på det rene grunnvannsmulighetene for å forsyne deler av Vang kommune. Forekomstens koordinater: 14 47
Grunnvannsforsyning til 13 husstander Braskereidfoss.
Vannforsyning til en rekke husstander spredt i Tokke kommune.
Vannforsyning bolighus, Rauland. Boring i steiltstående kvartsitt.
Vannforsyning bolighus, Ytre Vinje. Bergarten er kvartsitt.
Vurdering av grunnvannsmektigheten i fjell og løsmasser til Mesnali tettsted.
Det ble tatt ut to alternativer for plassering av et borhull for supplering av grunnvannsforsyningen til Feriehjemmet.
Forurensninger og transport av tungmetaller i vannsystem som drenerer Fløttumgruven i Singsås er kartlagt. Bare gruvebekken fra Fløttumgruven til Stora Sandåa er vesentlig forurenset. Grovt regnet har en funnet at forurensningen fra Fløttumgruven til Forra utgjør omkring fem prosent av Orvas forurensning til Glomma.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75299 og 0-75301.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig. Felles rapport med 0-75300 og 0-75301.
Anvisninger av to borested for vannforsyning til 3 feriesteder.
Anvisninger av borested for vannforsyning til to hus.
Anvisning av borested for vannforsyning til skip i opplag.
Det var ønsket grunnvannsforsyning til 20 planlagte boliger. To boreplasser ble tatt ut. Bergarten i området er granitt.
Det var ønsket å bore en ny brønn på eiendommen, da den eksisterende gir sterkt jernholdig vann. Ny boreplass ble tatt ut. Bergart i området skifter mellom gneis og amfibolitt.
Rapporten er en presentasjon av foreløpige resultater og erfaringer etter feltarbeidet i Hersjøfeltet i Hessdalen nær Ålen. Arbeidet ble foretatt 1) for å teste utstyr og 2) for å undersøke eventuelle korrelasjoner mellom selv- potensial (SP) målinger in situ og kjemisk parametre i jordprøver. Resultatene diskuteres kort.
Det var ønsket vann til vanning av grønnsaker. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis.
Rapporten omhandler geofysiske målinger fra helikopter over et ca. 250 km2 stort område ved Masi i Kautokeino kommune, Finnmark fylke. Det ble utført magnetiske og elektromagnetiske målinger og målehøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 200 meter. Resultatene er fremstilt som kotekart i målestokk 1:20 000. Som navigasjonsgrunnlag og kartgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:20 000 benyttet.
Det var ønsket grunnvann til endel hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergarten er granitt.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Harsjøfeltet vest for Røros. Det ble utført magnetiske- og elektromagnetiske målinger over et 85 km2 stort område, og tilsammen ble det fløyet 510 km profil. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:15 000 benyttet, og resultatene fra målingene er også tegnet ut som kotekart i sammemålestokk. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 150 meter.
Det ble vurdert forskjellige områder for eventuelt grunnvannsuttak til Kirkøy. Forslag til undersøkelser blir gitt.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Anvisning av borested for vannforsning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning til prosjektert enebolig.
Tre alternative borplasser er anvist for vannforsyning til hyttefelt, Langebåt.
Det var ønsket grunnvann som supplering til eksisterende vannverk. Tre boreplasser ble tatt ut.
Anvisning av borested for hagevanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte, Hurum.

Pages