252 results
I undersøkelsesperioden 1971-1974 er det boret 68 hull i Bruvannsfeltet f.o.m 1972 påsatt loddrett i et systematisk rutenett i overenstemmelse med det økonomiske kartverk og med tettere interval i østfeltet hvor malmen går i dagen enn i vestfeltet hvor det finnes to soner i dypet. Rapporten fremlegger en beregning av tonnasjer og gehalter basert på 49 av hullene boret i denne perioden samt to hull fra boringer i 1960.
NGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - Storelva viser strandmateriale og morene. Av løsmasseressursen på Kalvøya er det langs israndavsetnigene en kan finne større sand og grusforekomster.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en gammel sti på østsiden av elven opp til forekomsten, som ligger ca. 145 m.o.h. Området er ikke dekket av flyfoto, det finnes heller ikke nyere kart. I bergarkivet finnes noen karter som ble laget i forbindelse med prøvedriften i 1930-årene. De er imidlertid svært dårlige.
PPå initiativ fra Regionalrådet for Ofoten og Industridepartementet ble det 1974 igangsatt en undersøkelse av grunnlaget for kvarts-feltspatdriften i Tysfjord og Hamarøy kommuner. Undersøkelsen skal gå over flere år. En rekke eldre feltspatbrudd ble undersøkt. Det ble foreslått å bore 750 m fordelt på 17 borhull i Jennyhaugen-området. Ved Lapplagret foreslås det å bore 250 m. Ved Trettbakken og Resmålshaugen foreslås å bore tilsammen 100 m. Ved Øtern foreslås å bore 100 m.
Etter oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom Vargsundet og Repparfjorden. Resultatene fra denne undersøkelsen er sammenstilt med resul- tatene fra de tidligere undersøkelsene i området, oppdragsnr. 375, 417, 528, 566, 762 og er gjengitt i denne rapporten. Prøvene er analysert på Cu, Ni, Zn og Pb.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
En brønn skutt ned i fjell ble ødelagt ( tørrlagt ) etter at en kloakk- grøft ble skutt ut i veikanten. Det er sannsynlig at sprengningene i kloakk- grøften har drenert brønnen.
I forbindelse med planleggingen av en kloakktunnel, ble forurensningsfaren for 4 brønner vurdert.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til bebyggelse, Kjenn.
Anvisninger av boresteder for vannforsyning til boliger og hytte.
Oversikt over grunnvannsforholdene i Tydal kommune til bruk i generalplan- utvalgets arbeid.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til hyttefelt.
Anvisning av borested for vannforsyning til 8 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av borested for vannforsyning til to husholdninger.
Anvisning av borested for vannforsyning til landsted.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til tre gårdsbruk, Elverum.
Anvisning av borested for vannforsyning til eiendom.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til 4 hytter.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til hytte.
Anvisning av borested for vannforsyning og hagevanning, Drøbak.
Anbefaling om videre boring/sprengning i mislykket borehull. Hjelper ikke det, må nytt hull bores etter anvisninger i rapporten.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til to hytter.
Anvisninger av borested for vannforsyning til 9 boliger, Sentvedt.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til boliger og hønseri.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av borested for vannforsyning til bolig.
Anvisning av boresteder for vannforsyning til campingplass og fritids- bebyggelse.

Pages