10 results
Oversikt over grunnvannsforholdene i Tydal kommune til bruk i generalplan- utvalgets arbeid.
Forurensninger og transport av tungmetaller i vannsystem som drenerer Fløttumgruven i Singsås er kartlagt. Bare gruvebekken fra Fløttumgruven til Stora Sandåa er vesentlig forurenset. Grovt regnet har en funnet at forurensningen fra Fløttumgruven til Forra utgjør omkring fem prosent av Orvas forurensning til Glomma.
Rapporten er en presentasjon av foreløpige resultater og erfaringer etter feltarbeidet i Hersjøfeltet i Hessdalen nær Ålen. Arbeidet ble foretatt 1) for å teste utstyr og 2) for å undersøke eventuelle korrelasjoner mellom selv- potensial (SP) målinger in situ og kjemisk parametre i jordprøver. Resultatene diskuteres kort.
Rapporten omhandler et geofysisk måleoppdrag fra helikopter over Harsjøfeltet vest for Røros. Det ble utført magnetiske- og elektromagnetiske målinger over et 85 km2 stort område, og tilsammen ble det fløyet 510 km profil. Som kart- og navigasjonsgrunnlag ble fotomosaikk i målestokk 1:15 000 benyttet, og resultatene fra målingene er også tegnet ut som kotekart i sammemålestokk. Flyhøyde og profilavstand var henholdsvis 170 fot og 150 meter.
Vurdering av muligheter for vannforsyning til Kongsvoll fjellstue. Dårlige muligheter i fjell, bedre i løsmasser. Kan evt. lage kunstig infiltrasjons- grøft fra Driva.
Malmfeltet på Hersjøhøgda er tidligere undersøkt ved Turammålinger i 1948 og 1971. EM borhullsmålinger ble forsøkt i 1971. I 1969, 70 og 71 ble det utført røsking og boring. Hersjøforekomsten består av flere malmkropper/linser som stikker 35-50 grader mot dypet i vestlig retning. A-malmen synes å være størst De nye målinger hadde som formål å kartlegge A-malmen noe nøyere. Spesielt var det av interesse å få akseretningen sikrere fastlagt.
Målingene hadde tilknytning til planleggingen av et vannverk på Oppdal, hvor det var aktuelt å finne et sted for plassering av høydemagasin i fjell. Hensikten med seimikken var primært å finne mektigheten av overdekket og helst også opplysninger om fjellets kvalitet.
Det undersøkte område er 5,7 km langt og 2,4 km bredt (ca. 14 km2) og strekker seg fra Kvernenglia i syd til Vensåsen i nord. I alt ble det målt 105 profil-kilometer. En stor del av feltet er målt tidligere og følgende rapporter er aktuelle: nr. 24, 554, 274 A, 293, 335 , 715 B og 1277. De tidligere kjente ledende soner (E, L, I, F, G og K) syd for Lergruvbakken ble nøyere kartlagt.
Formålet med VLF-målingene var i første rekke å få fastlagt I-forekomsten noe nøyere. I-forekomsten ligger ca. 2 km syd for Lergruvbakken og ble funnet ved Turammålinger i 1966 av Elektrisk Malmleting, Stockholm. ABEM's anvisninger er noe ufullstendige, og oppdragsgiver ønsket å se resultatene av et forsøk med VLF-målinger før det eventuelt ble boret på forekomsten. VLF-forsøket bidro ikke nevneverdig til klarlegging av I-forekomsten.
Vurdering av grunnvannsforsyning til Stor-Fosna og Kråkvågøy.