7 results
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs en forkastningssone som går i SØ retning fra Trollfjorden på vestsiden av Varangerhalvøya til Komagelva på østsiden. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink og nikkel.
som et ledd i NGU's råstoffundersøkelser i Nord-Norge 1972 er det foretatt en geologisk vurdering av mulighetene for blyforekomster i Dividalsgruppens berg- arter i fjellkjederanden i Troms og Finnmark. På grunnlag av geokjemiske bekkesedimentundersøkelser er undersøkelsene utført i følgende områder: a)Cæv'dne - Vuolanjunes mellom Alta og Lakselv b)Reisadalen til finskegrensen Det er registrert blymineralisering i Dividalsgruppens basalsandstein i begge områdene.
Det er utført en bergrunnskartlegging i målestokk 1:21 500. Hovedformålet med kartleggingen var å skaffe et geologisk grunnlag brukbart til prospek- teringsformål. Rapporten er en kortfattet, foreløpig dokumentasjon av de arbeider som hittil er utført. I 1973 skal det utføres en detaljkartlegging av en del områder i M1:7 000. Grunnfjellbergarter utgjør den største del av fjellgrunnen. Bergartene er sedimenter og vulkanske dagbergarter, gjennomsatt av overveiende basiske intrusiver.
Grunnfjellsbergarter utgjør den største del av fjellgrunnen i Altenes-området. Bergartene er sedimenter og vulkanske dagbergarter, gjennomsatt av overveiende basiske intrusiver. Prekambrium er her inndelt i 3 formasjoner. Mellom disse er det tektoniske grenser, og aldersrelasjonene er ikke klarlagt. Den yngre enhet Rafsbotnformasjonen ble avsatt unkonform oppå de prekambriske bergartene etter at disse var foldet. Formasjonen består av sedimenter, vesentlig leir- og siltbergarter.
Trykt i farger. Beskrivelse i NGU Skrifter nr. 10
Rapporten inneholder to delrapporter med detaljert beskrivelse av de to undersøkte lokaliteter. Loppa: Ved Yttervær er det skiferbrudd som drives av Erik A. Gude Eftf. Rapp- orten omhandler bergarten i området med opptegnelse av 5 soner med drivverdig skifer. Reppvåg-Nordmannset: Undersøkelsen begrenset seg til bergartene langs vegen og dens umiddelbare nærhet.