4 results
Det var stilt som oppgave for innledende undersøkelser å klarlegge undersøkelsesbetingelsene for seismiske målinger i havneområdet. Det skulle foretas orienterende bestemmelse av løsavleiringenes mektighet langs to oppgitte profiler fra Munkholmen inn mot land. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Til tross for at vind og strøm tildels meget merkbart nedsatte kvaliteten av seismogrammene, ga de stort sett klare data.
I henhold til forslag i GM Rapport nr. 124 A ble det foretatt repeterte mål- inger langs et antall profiler, under strømtilførsel ved nøyaktig reproduksjon av Lundbergs kabelanlegg for energisering. Konklusjon etter disse målingene: Ved repeterte målinger er de tidligere observasjonene i alle vesentlige trekk helt ut bekreftet og likeledes de konklusjoner som er meddelt i rapport 124 A.
Ved undersøkelsene som GM i 1945 foretok i området Mugg-gruben - Fjellsjøene - Røsjøen ble det ved rekognoseringsmålinger i feltets sydvestre hjørne - ved Hovsbekken nordvest for Røsjøen - observert indikasjoner på ledende soner som den gang ikke ble nøyere kartlagt. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var i første rekke å foreta supplerende målinger på disse soner. Dernest var man interessert i å få gjort målinger i tilstøtende områder mellom feltene som ble undersøkt i 1941 og 1945 (kfr.
Formålet med undersøkelsen var å bestemme overdekkets mektighet over et om- råde med elektrisk ledende soner. Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger langs en 1 000 meter lang linje og på 3 tverrprofiler. Det ble øverst funnet et tynt lag med hastighet ca. 500 m/sek og under dette et lag med hastighet ca. 2 000 m/sek over fjell med hastighet 5 000 m/sek. Samlet dyp til fjell varierer fra 2-3 meter og til 45 meter.