4 results
Utgangspunktet for undersøkelsen var en jernhattdannelse synlig i en grop i morenedekket, og et tykt lag av forvitringsmaterialer (jernoker) som dekker en del av terrenget nedenfor gropen. Da det ikke kunne ses bort fra muligheten av at jernhattdannelsen og jernokeren har tilknytning til større kisfore- komster, var oppgaven i første omgang å undersøke et ca. 800 x 1 200 meter stort område over og omkring utgangspunktet. Det ble utført el.magn.kond. målinger (Turam) ut fra to kabelanlegg.
Oppgaven var å bestemme overdekkets mektighet i et område på ca. 300 meter lengde i forbindelse med en adkomsttunnel til prosjektert kraftverk. Det ble foretatt seismiske refraksjonsmålinger langs 4 profiler. Mektighet av overdekket ble funnet mellom 10 meter og 18 meter.