Content type

Topic

Year published

1137 results
Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
Karttjenesten «InSAR Norge», som viser innsynking og ustabile fjellpartier i Norge, viser nå også data fra Sverige. I tillegg er InSAR-kartet i Norge oppdatert med data fra 2021.
gneis, fjord, nordmøre
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.
Et stort skjellet av en T-Rex og to andre dinosaurer er på utstilling.
Naturhistorisk museum åpnet fredag 6.
Dukkene Gisle Gråstein og Frida Fossil ute på gress.
Som filmen «Gisle gråstein og Frida Fossil» illustrerer, er det ikke alltid man vet hvilke verdifulle ressurser som fins der man skal bygge. Det kan føre til at vi mister disse ressursene for alltid.
Mikis van-Boeckel legger en feltduk over Martina Böhme som ligger livløs.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med årets feltarbeid for å kartlegge mer av Norges geologi. Derfor holder Røde Kors førstehjelpskurs, så geologene vet hva som skal gjøres i potensielt farlige situasjoner som kan oppstå.
NGUs forskningsfartøy "Seisma"
Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen er publisert. Først ute var Kartverket med dybdekart. Nå kommer de geologiske og kjemiske kartene, som kan bidra til å styrke forvaltning og næringsutvikling i Troms og Finnmark fylke.
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ønsker seg mer data. Målet er at data fra alle grunnundersøkelser i Norge skal være tilgjengelig.
NGU-forsker Trond Slagstad sitter på ett kne og peker på en stein.
I denne videoen får du en smakebit på noe av det Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjør på feltarbeid.
Forsker Bernard Bilngen.
Årets vitenskapelige publikasjon ved NGU er tildelt forsker Bernard Bingen ved seksjon for fastfjellsgeologi. Han får prisen for artikkelen «The Sveconorwegian Orogeny», publisert i Gondwana Research i februar 2021.
Bildet viser forsker Martin Klug ved en PC i laboratoriet.
Her måles magnetiske egenskaper i sedimenter og bergarter. Små prøver med lite magnetisk materiale blir presist målt og karakterisert. Nå foreligger den første vitenskapelige publikasjonen basert på målinger med NGUs kryogenmagnetometer.
Astrid Lyså på Jan Mayen.
Beste kart! NGUs rykende ferske kvartærgeologiske kart over Jan Mayen i målestokk 1:50 000 har fått Folkejuryens pris for beste kart under Geomatikkdagene.
Utvalgsleder Inge Ryan sammen med statsrådene på pressekonferansen.
Gjerdrumutvalget ønsker en nasjonal handlingsplan for å redusere risikoen for kvikkleireskred. De ønsker også en nullvisjon for tap av menneskeliv som følge av kvikkleireskred.
Trondheim Torg i solnedgang. Det er lite folk på torget.
- Trøndelag er en skattkiste, og det kunnskapsgrunnlaget NGU legger frem er et skattekart. Det uttaler regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, i forbindelse med at NGU 18. mars presenterte nye geologiske kart og data over Trøndelag.
Et kamera filmer Henrik Schiellerup og Belinda Flem i NGUs auditorium.
NGU organiserer en workshop 22-24.mars for å utveksle erfaringer om kartlegging, overvåking og forvalting av grenseoverskridende grunnvannsressurser med Estland, Polen, Latvia og Ukraina.
Terrengmodell av testfeltet Fjøløy og Klosterøy i Stavanger.
De grunneste sjøområdene i Stavanger er kartlagt med ny teknologi. En sømløs overgang mellom sjø- og landdata gir helhetlige terrengmodeller av landskapet i kommunen. Det er første gang i Norge at et så stort område kan kartlegges på denne måten.
Bildet viser geologer som feirer med flagg etter feltarbeid i Antarktis.
NGU og Norsk Polarinstitutt (NP) har signert en samarbeidsavtale og oppnevnt et samarbeidsutvalg med en representant fra hver av de to institusjonene.
Skulle det oppstå en atomulykke i nærheten av Norge, vil NGU mobilisere umiddelbart. Måling av radioaktivitet er en viktig del av landets atomberedskap, 30 år etter Tsjernobyl-ulykken.
Utsnitt av det nye kartet som viser ny visning av bergarter og punkt i kartet.
Norges geologiske undersøkelses (NGU) berggrunnskart på nett har nå blitt oppgradert. Det gjør at du enklere kan se de ulike bergartene som finnes i Norge og hvor NGU kartlegger berggrunnen i dag.
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.
Er dette bergarter som kan inneholde olje og gass, eller kan de tvert om brukes til lagring av CO2? Forskere gransker forvitret og oppsprukket grunnfjell.
Bilde av landskap
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
test
Yrkesfisker Atle Geir Teige har tatt i bruk marine grunnkart for å finne nye felt for fangst av sjøkreps. 63-åringen fra Herøy kommune i Møre og Romsdal er svært fornøyd med kartene over sedimentene på bunnen.
For første gang på nesten 40 år lanserer Norges geologiske undersøkelse (NGU) et nytt landsdekkende berggrunnskart i målestokk 1:1 350 000.
Byer antas å tredobles i størrelse fra 2010-2030. Det kan medføre økt konflikt og press på undergrunnen, og føre til mer ustabilitet, geofarer, forurensning, endring av grunnvannet, og sløsing med penger.
Marine grunnkart er til stor hjelp for fisker Karl Kristian Storøy fra Herøy på Sunnmøre. – Kartene er enkle, nøyaktige og intuitive å bruke, sier 34-åringen.
Marine grunnkart gjør det enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for lakseoppdrett. - Med slike kart er det mulig å finne enda bedre plasseringer for prøvetakingsstasjoner, mener Statsforvalteren i Rogaland. 
Gjett hva denne kummen utenfor NGU skjuler… Et sensorpunkt for jordskjelv!
Bli med ut på tur og se jettegryter i vår videosak. Vi drar til Stjørdal kommune hvor det finnes flotte eksempler.
IAHs siste kveldsseminar for 2020 omhandlet grunnvann i plan, og hvordan grunnvann skal og bør hensyntas.
Maskinlæring kan brukes til å finne bergarten pegmatitt. Denne bergarten inneholder mineraler og grunnstoffer som er viktige for det grønne skiftet.
Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet har levert et forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjennomføre «Marine grunnkart i kystsonen» som et nasjonalt program fra 2023.
Ved å bruke et såkalt storymap som gir muligheten til å kombinere video, kart, bilder og mer, håper NGU-forskerne Terje Thorsnes og Lilja Run Bjarnadottir at enda flere vil ta i bruk havbunnskartene til Mareano.
Hva er det som gjør at platene i jordskorpen beveger seg? Jeg har dessuten hørt om noe som heter VAN-metoden, som er en elektrisk strøm som greske forskere hevder kan forutsi jordskjelv. Har denne metoden vist seg å være pålitelig?
2003 er av FN utpekt til å være det internasjonale året for ferskvann. Dette vil bli markert spesielt på den årlige Verdens vanndag som er 22. mars.
De skal dypere ned i urtiden. Forskerne Victor A. Melezhik og Aivo Lepland skal bore seg inn i 2,5 til 2 milliarder år gamle bergarter i Russland. De jakter på samspillet i de geologiske prosessene som skapte den "moderne Jorden".
Et vogntog med 3600 meter borekjerner fra Russlands grunnfjell skal losses og lagres ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim.
Jan Mayen ligger isolert midt i møtet mellom to havstrømmer. Her kan forskerne få verdifull innsikt i klimaendringene.
Nye satellitter med ekstrem oppløsning kan slå alarm når grunnen svikter. Radarsatellittene kan måle bevegelse i grunnen gjennom skyer og mørke.
I Norge er brønnborere pålagt å innrapportere brønnene de borer, en prosess som i hovedsak har foregått med penn, papir og brevpost. Nå lanserer NGU den nye digitale rapporteringstjenesten Brønnreg, som skal forenkle oppgaven.
Norsk komité for geoparker og geoarv har godkjent søknaden fra Fjordkysten regional- og geopark om å bli norsk geopark. Fjordkysten har levert en god søknad, som er vurdert av komiteen sammen med et besøk i det omsøkte geoparkområdet. 

Pages