176 results
Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?
- Det viktigste en leder gjør, er å plukke de rette medarbeiderne. Vi snakker om investeringer på 10-20 millioner kroner for hver ny ansettelse. Jeg synes NGU har lyktes svært godt med å bygge ut humankapitalen, sier Arne Bjørlykke.
Et nytt, omfattende forskningsprosjekt ledet av forsker Eiliv Larsen ved NGU, ble denne uka presentert som et av tre norske faneprosjekter i det internasjonale polaråret (IPY). Polaråret tar til 1. mars.
1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15.000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.
Det er større fare for steinsprang enn for jordskred i områder med potensiell skredfare i Bergen. Det viser de første resultatene fra grovkartleggingen i kommunen.
Temperaturen i Hell-tunnelen på veien til Værnes er høyere enn på utsiden av tunnelen og i andre tuneller. Hva kommer dette av?
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Norges vandring nordover de siste 500 millioner år har satt spor etter seg. Nå leter forskerne etter nye naturressurser - bokstavelig talt i kjølvannet av den lange ferden.
På de store dypene som undersøkes på vårens MAREANO-tokt er det få mennesker som har gjort direkte observasjoner tidligere. Nå er det funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet.
Hvor forekommer en marbakke og hvordan dannes de?
Verdens største konferanse innen alkali-tilslag ble nylig arrangert i Trondheim. – En svært viktig og samfunnsnyttig konferanse, forteller forsker Maarten Broekmans, som var eneste NGUer ved konferansen.
5.400 arbeidsplasser og en omsetning på 8,3 milliarder kroner. Den norske bergindustrien hadde et nytt godt år i fjor. Det viser ferske tall fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Morten Smelror (48) er utnevnt til ny administrerende direktør ved NGU. Smelror er i dag avdelingsdirektør ved NGU, og overtar som toppsjef fra 1. august.
En seismisk linje fra kysten av Trøndelag til Sundsvall ved Bottenhavet, skal gi bedre svar på hvordan den skandinaviske fjellkjeden er bygget opp. 35 seismometre (bildet) skal utplasseres.
Hvordan ble ravinene ved Mona-området ved Mysen dannet?
Toppen av Sula-fjellet, syd for Ålesund, er dekket av et lag med stein i forskjellig størrelse. Hva skyldes dette?
16. juni åpner Skandinavias første geopark. Gea Norvegica Geopark omfatter et område på 3.000 kvadratkilometer i åtte kommuner i Vestfold og Telemark fylker.
Våren 2008 gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) et forskningsprosjekt med det formål å kartlegge dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ved hjelp av akustiske metoder (sonar og seismikk) og kjerneprøvetaking.
Vil du følge med på hvordan forskning påvirker miljøpolitikken i Europa? EU-kommisjonen har startet en nyhetstjeneste som gjør det enkelt for deg å se hva som skjer.
Jeg har vært i Birzai i Litauen, et område hvor det finnes det ca. 2000 synkehull (sinkholes). Hvordan oppstår disse?
De siste store brikkene i puslespillet om dannelsen av Norskehavet legges i disse dager. Dyphavet utenfor den norske kontinentalskråningen er lite kjent sammenlignet med kontinentalsokkelen innenfor.
Er det knyttet typiske landformer til ulike klimasoner?
Et vogntog med 3600 meter borekjerner fra Russlands grunnfjell skal losses og lagres ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim.
NGU har fått tilbakemeldinger på en nyhetsartikkel publisert på www.ngu.no og www.forskning.no den 22. mai, og vi ønsker derfor å komme med en presisering.
På Søsterøyene ved Hvaler finnes det en bergart som kalles rombeporfyr-konglomerat, og som også er omtalt som en sedimentær breksje. Hvordan er disse dannet? Og har dette noe med dannelsen av Osloriften å gjøre?
- Dette er vår generasjon sin moglegheit til å løyse klimagåta, seier professor Øystein Hov, leiar i den norske Polarårskomiteen. Regjeringa gjer framlegg om å løyve 80 millionar kroner til polarforsking på statsbudsjettet for 2007.
Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?  
Regjeringa løyver fem millionar kroner ekstra til oversiktskartlegging av skredfarlege område i Noreg.
HYLLESTAD: Hyllestad i Sogn var først ute med kvernsteinsdrift her i landet. Samtidig avslører sunkne båtlaster langs vestlandskysten at handelen og eksporten av kvernstein var betydelig i middelalderen.
Finnes det beregninger som viser temperaturen under jordoverflaten forskjellige steder i landet, og til forskjellige årstider?
Hvor i Trøndelag finnes det stalagmitthuler med stalagmitter på minst 1 meter?
Stor aktivitet i jordskorpa som følge av erosjon etter istidene er den trolige årsaken til det store jordskjelvet ved Svalbard natt til 21. februar. Skjelvet målte 6,2 på Richters skala og er det kraftigste som er registrert i Norge.
Berggrunnskartet som dekker hele Oslofeltet er nå utgitt i 1:250 000 skala. Allerede i sin foreløpige utgave har Oslofeltkartet vært en av NGUs bestselgere. Nå er det ferdigstilt, trykket og lansert under verdenskongressen i geologi.
TOLOKONKA, Russland: Forskerne graver i gammel sjøbunn på den vestlige bredden av det som en gang var en 700-800 kilometer lang innsjø langs 62. breddegrad i Russland.
Er det spesielle bergarter som gir radonfare? Tilhører larvikitt en av disse?
Betong som skal være hvit er ofte blandet med noe som heter lysit. Hvilken bergart er dette?
Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal undersøke om det er mulig å bruke sonar til å beregne volumet av de dumpede sedimentene i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.
En omfattende malmdatabase som dekker Skandinavia og deler av Russland er nå tilgjengelig på nett. - Et strategisk verktøy for leting etter og utvinning av mineralressurser, mener forskerne.
28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå tilgjengelig.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har nå fått rapporten om raset i Hanekleivtunnelen på E18. En undersøkelsesgruppe har vurdert årsakene til raset og foreslår åtte konkrete forbedringstiltak i fremtidige tunnelprosjekter.

Pages