96 results
Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge.
Norges geologiske undersøkelse er en forskningsbasert forvaltningsinstitusjon underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det årlige tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NGU.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en offentlig etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Innkjøp og anskaffelser foretas i henhold til lov om offentlige anskaffelser.
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
Ti år med havbunnskartlegging.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
Her finnes tilleggsopplysninger for NGU-rapporter om sand, grus og pukk som går på totalt og utnyttbart volum og klassifisering av forekomster.
Noregs geologiske undersøking fraskriv seg ansvar i samband med eventuelle feil i svara nedanfor. Ytterligare informasjon om sentrale juridiske spørsmål finst i Vann- og avløpsrett
Kor mykje vatn bør eg ha, og kor stor er sjansen for ikkje å få nok? Det er utarbeida ein rettleiande tabell for kor mykje vatn som forbrukast pr. døgn av ein husstand, eit gardsbruk, ei hytte etc.
Kva er mikrobiologisk vasskvalitet?
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) Telefon: 73 90 40 00 Telefax: 73 92 16 20  E-post: ngu@ngu.no / grunnvann@ngu.no Web: www.ngu.no / www.grunnvann.no Nettansvarlig: Marianne Engdal
NGU har siden 2014 etablert nyhetsbrev for norske geoparker. Fra og med 2018 sendes disse ut gjennom en leverandør for å ivareta reglene rundt personvernforfordningen (GDPR).
 
Publikasjonsserien NGU Tema er en formidlingskanal for NGUs virksomhet som utfyller NGUs rapportserie. NGU Tema inkluderer både brosjyrer, statistikk, kartbeskrivelser, populariserte bøker og publikasjoner. Serien startet i 2019.
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
Trøndelag fylkeskommune og NGU har inngått et treårig prosjektsamarbeid om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag.
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy.
NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg er det et avdelingskontor i Tromsø og et borkjernesenter på Løkken i Sør-Trøndelag.
Young Trondhjemites 2018 er tredje utgave av en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
Lurer du på noe innen geologi?
KRONIKK: God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig, samtidig som det hindrer tap av redskap. Vi trenger kunnskap som kan gi oss gode kart over hva som er på havbunnen, men slik kunnskap kommer ikke av seg selv.
API står for Application Programming Interface. På norsk ville vi kanskje sagt programmeringsgrensesnitt eller maskin-til-maskin grensesnitt. NGU ønsker å legge til rette for integrasjoner mot NGUs ulike databaser.
Vi inviterer med dette representanter fra akademia og næringsliv til Trondheim til en todagers konferanse om forskning i regi av International Ocean Discovery Program (IODP).
NGUs fotoarkiv inneholder historiske så vel som dagsaktuelle bilder fra NGUs virksomhet.
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser (VRL §46). Oppgaveplikten omfatter brønner of rapporter. Forskriften gjelder siden 1.
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.
 
Under finner du prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge)
Under finner du oversikt over trykte kart (JPG,PDF) samt prosesserte data fra programmene MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge)
Vår bruk av personopplysninger
I NGUs årsmeldinger finner du korte temabaserte sammendrag av virksomheten vår siste år. Hvert år sammenstiller vi også en liste over vår produksjon av rapporter, kart, bøker og vitenskapelige artikler:
Nedenfor er det lista ei rekke spørsmål som ofte går att i samband med vassforsyning basert på grunnvatn.
Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til fagseminar 24. april 2018.
Brønner og grunnvannsrapporter som er oppgavepliktige skal innrapporteres jf. Vannressursloven §46, Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. NGU har ansvar for å samle informasjon om brønner og rapporter.
NGUs trykte kart er tilgjengelige i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk.

Pages