96 results
Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere.
Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn.
Norges geologiske undersøkelse er en forskningsbasert forvaltningsinstitusjon underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det årlige tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for NGU.
Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge.
Trøndelag fylkeskommune og NGU har inngått et treårig prosjektsamarbeid om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag.
Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil vi gjerne vise deg noen eksempler på 3D-data i utvalgte visualiseringsverktøy.
NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg er det et avdelingskontor i Tromsø og et borkjernesenter på Løkken i Sør-Trøndelag.
Young Trondhjemites 2018 er tredje utgave av en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
Her vil du finne ulike historiske kartprodukter og nedlastbare datasett som ikke inngår i våre nasjonale geologiske databaser.
Lurer du på noe innen geologi?
KRONIKK: God kunnskap om havbunnen gjør det enklere å fiske bærekraftig, samtidig som det hindrer tap av redskap. Vi trenger kunnskap som kan gi oss gode kart over hva som er på havbunnen, men slik kunnskap kommer ikke av seg selv.
API står for Application Programming Interface. På norsk ville vi kanskje sagt programmeringsgrensesnitt eller maskin-til-maskin grensesnitt. NGU ønsker å legge til rette for integrasjoner mot NGUs ulike databaser.
Vi inviterer med dette representanter fra akademia og næringsliv til Trondheim til en todagers konferanse om forskning i regi av International Ocean Discovery Program (IODP).
NGUs fotoarkiv inneholder historiske så vel som dagsaktuelle bilder fra NGUs virksomhet.
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser (VRL §46). Oppgaveplikten omfatter brønner of rapporter. Forskriften gjelder siden 1.
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.
 
 
Under finner du prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge)
Under finner du oversikt over trykte kart (JPG,PDF) samt prosesserte data fra programmene MINN (Mineralressurser i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge)
Vår bruk av personopplysninger
Utarbeidet i samarbeid med Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
Kva for problem med vasskvaliteten av kjemisk art kan oppstå i ein grunnvatnsbrunn
I NGUs årsmeldinger finner du korte temabaserte sammendrag av virksomheten vår siste år. Hvert år sammenstiller vi også en liste over vår produksjon av rapporter, kart, bøker og vitenskapelige artikler:
Noregs geologiske undersøking fraskriv seg ansvar i samband med eventuelle feil i svara nedanfor. Ytterligare informasjon om sentrale juridiske spørsmål finst i Vann- og avløpsrett
Kor mykje vatn bør eg ha, og kor stor er sjansen for ikkje å få nok? Det er utarbeida ein rettleiande tabell for kor mykje vatn som forbrukast pr. døgn av ein husstand, eit gardsbruk, ei hytte etc.
Kva er mikrobiologisk vasskvalitet?
Nedenfor er det lista ei rekke spørsmål som ofte går att i samband med vassforsyning basert på grunnvatn.
Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til fagseminar 24. april 2018.
Brønner og grunnvannsrapporter som er oppgavepliktige skal innrapporteres jf. Vannressursloven §46, Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser. NGU har ansvar for å samle informasjon om brønner og rapporter.
NGUs trykte kart er tilgjengelige i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk.
Her kan du bestille våre trykte kart.
Hvert år utgir NGU rapporter, seriepublikasjoner, bøker og brosjyrer. Mange av dem finnes nedlastbare på NGUs nettsider.
Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge.
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, Bergen. Mer informasjon og program finner du her.
Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Sett av dagene og delta på NGUs 160. bursdag! Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.

Pages